Izvajamo meritve hrupa in modeliranje hrupa v skladu s pridobljeno akreditacijsko listino LP-078 s strani Slovenske akreditacije in pooblastilom št. 35445-3/2016 izdanim s strani Agencije RS za okolje. Modeliranje hrupa izvajamo v skladu s pridobljeno akreditacijsko listino LP-078 s strani Slovenske akreditacije in pooblastilom št. 35445-2/2016 izdanim s strani Agencije RS za okolje. V skladu z akreditacijsko listino ih pooblastilom meritve hrupa in modeliranje hrupa izvajamo v okviru prvih ocenjevanj in obratovalnih monitoringov hrupa za industrijske vire hrupa, ceste in železnice. Modeliranje hrupa od leta 2009 izvaja strokovno usposobljeno osebje s programsko opremo vodilnega svetovnega proizvajalca Bruel&Kjaer (LIMA).

Izvajamo tudi meritve hrupa in modeliranje hrupa za nove posege:

  • Strokovne podlage v 20-letnem planskem obdobju v postopku priprave OPPN
    V postopku priprave OPPN ob avtocestah in državnih cestah ter železniških progah je treba kot obvezno strokovno podlago izdelati Oceno obremenitve s hrupom z upoštevanjem predvidenih sprememb prometa v 20-letnem planskem obdobju s predlogom protihrupnih ukrepov.
  • Strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom kot elaborat v sklopu PGD dokumentacije
    Pri načrtovanju novih objektov in naprav je treba v sklopu PGD dokumentacije za vire hrupa izvesti strokovno oceno vplivov pričakovanih emisij hrupa v okolje, kar izvedemo na podlagi meritev obstoječih ravni hrupa ter modelno ali računsko oceno pričakovanih ravni hrupa.
  • Druge strokovne podlage
    Strokovne podlage pripravljamo tudi kot podlage za umeščanje posegov v prostor ter za druge namene (npr. za določitev vplivnih območij, za določitev omilitvenih ukrepov, itd.)

V kolikor imate vprašanje, nas kontaktirajte.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com