Izvajamo meritve hrupa in modeliranje hrupa v skladu z naslednjimi metodami in standardi:

 • okolje in vzorci iz okolja skladno s standardi SIST ISO 1996-2:2017, SIST ISO 9613-2: 1997, NMPB-XPS 31-133 in RMR/SRM II:1996,
 • stroji in oprema skladno s standardom SIST ISO 8297:1997.

S strani ARSO imamo izdani ustrezni pooblastili za meritve hrupa in za modeliranje hrupa, in sicer:

 • za meritve hrupa: pooblastilo št. 35445-3/2016-6 z dne 09.03.2016,
 • za modeliranje hrupa: pooblastilo št. 35445-2/2016-6 z dne 09.03.2016.

Izvajamo tudi meritve hrupa in modeliranje hrupa za nove posege:

 • Strokovne podlage v 20-letnem planskem obdobju v postopku priprave OPPN
  V postopku priprave OPPN ob avtocestah in državnih cestah ter železniških progah je treba kot obvezno strokovno podlago izdelati Oceno obremenitve s hrupom z upoštevanjem predvidenih sprememb prometa v 20-letnem planskem obdobju s predlogom protihrupnih ukrepov.
 • Strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom kot elaborat v sklopu PGD dokumentacije
  Pri načrtovanju novih objektov in naprav je treba v sklopu PGD dokumentacije za vire hrupa izvesti strokovno oceno vplivov pričakovanih emisij hrupa v okolje, kar izvedemo na podlagi meritev obstoječih ravni hrupa ter modelno ali računsko oceno pričakovanih ravni hrupa.
 • Druge strokovne podlage
  Strokovne podlage pripravljamo tudi kot podlage za umeščanje posegov v prostor ter za druge namene (npr. za določitev vplivnih območij, za določitev omilitvenih ukrepov, itd.)

Modeliranje hrupa od leta 2009 izvaja strokovno usposobljeno osebje s programsko opremo vodilnega svetovnega proizvajalca Bruel&Kjaer (LIMA).

V kolikor imate vprašanje, nas kontaktirajte.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com