VPLIVI NA OKOLJE

 • Predhodni postopek
 • Poročilo o vplivih na okolje
 • Okoljsko poročilo
 • Dodatek za varovana območja
 • Okoljevarstvena dovoljenja
 • Strokovna ocena obremenitve okolja

Več o ...

VARSTVO PRI DELU

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu
 • Ocena tveganja za delo z nevarnimi snovmi
 • Usposabljanje za varno delo
 • Navodila za varno delo z nevarnimi kemikalijami
 • Svetovanje na področju varnosti in zdravja pri delu

Več o ...

PROJEKTIRANJE

 • Tehnološki načrt
 • Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah
 • Strokovna ocena obremenitve okolja
 • Elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
 • Tehnični pregled objektov
 • Nadzor nad poskusnim obratovanjem

Več o ...

VARSTVO PRED POŽAROM

 • Požarni red
 • Požarni načrt
 • Načrt evakuacije
 • Ocena požarne ogroženosti
 • Ocena ogroženosti
 • Načrt zaščite in reševanja
 • Usposabljanje za varstvo pred požarom

Več o ...

ODPADKI

 • Načrt gospodarjenja z odpadki
 • Načrt ravnanja z odpadki
 • Načrt zbiranja odpadkov
 • Okoljevarstveno dovoljenje
 • Evidenca zbiralcev odpadkov

Več o ...

NEVARNE SNOVI

 • Varnostno poročilo
 • Zasnova zmanjšanja tveganja za okolje
 • Informacija za javnost
 • Modeliranje posledic nesreč z nevarnimi snovmi
 • Svetovalec za kemikalije
 • Usposabljanje za delo z nevarnimi snovmi

Več o ...

HRUP

 • Meritve hrupa
 • Modeliranje hrupa
 • Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah

Več o ...