Vplive na okolje ocenjujemo v različnih strokovnih dokumentih, ki so glede na vrste planov/projektov predpisani v slovenski zakonodaji.

Za prostorske plane izdelamo Okoljsko poročilo, po potrebi pa tudi Dodatek za varovana območja.

Glede na lastnosti posega skladno z Uredbo o posegih, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izdelamo:

 • Vlogo in strokovno mnenje o vplivih na okolje za izvedbo predhodnega postopka,
 • Poročilo o vplivih na okolje,
 • Dodatek za varovana območja.

Izdelujemo tudi strokovne ocene vplivov na okolje za emisije hrupa, odpadne vode ali emisije snovi v zrak, če so skladno z zakonodajo potrebne kot elaborat v sklopu PGD projektne dokumentacije.

Usposobljeni smo za pripravo vlog za pridobitev različnih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD):

 • OVD za IED naprave,
 • OVD za SEVESO obrate,
 • OVD za emisije snovi v zrak,
 • OVD za emisije snovi v vode,
 • OVD glede emisij hrupa,
 • OVD za vnos zemeljskih izkopov,
 • OVD za vnos pripravljene zemljine v tla,
 • OVD za obdelavo odpadkov.

Celoten seznam storitev

 • Poročilo o vplivih na okolje (PVO)
 • Predhodni postopek (PP)
 • Okoljsko poročilo (OP)
 • Strokovna ocena obremenitve okolja za hrup
 • Strokovna ocena za odpadne vode
 • Strokovna ocena za emisije snovi v zrak
 • Okoljevarstveno dovoljenje po 82. členu Zakona o varstvu okolja (OVD)
 • Okoljevarstveno dovoljenje po 68. členu Zakona o varstvu okolja (IED OVD)
 • Okoljevarstveno dovoljenje po 86. členu Zakona o varstvu okolja (Seveso OVD)
 • Analiza tveganja za podzemne vode
 • Varnostno poročilo
 • Zasnova zmanjšanja tveganja za okolje
 • Zasnova preprečevanja večjih nesreč
 • Sistem obvladovanja varnosti
 • Načrt zaščite in reševanja
 • Vpis v evidenco HOS naprav
 • Pooblaščenec za varstvo okolja
 • Izobraževanje na področju varstva okolja
 • Izobraževanje za varnost (Seveso obrati)
 • Presoje sistema obvladovanja varnosti
 • Poslovnik za obratovanje čistilnih naprav
 • Svetovanje na področju varstva okolja in ISO standarda 14.001

V postopkih pridobivanja sklepa o predhodnem postopku, okoljevarstvenega soglasja ali okoljevarstvenih dovoljenj vam nudimo tudi zastopanje in svetovanje.

V kolikor ste investitor plana ali posega v okolje oziroma upravljalec obrata ali naprave ter ne veste, katere dokumente morate za vaš plan/poseg/objekt izdelati, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo svetovali:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com