Zakaj so toplotne črpalke vedno pogostejši razlog sporov med sosedi zaradi hrupa, ki ga povzročajo?😧🔊

V zadnjih petih letih se je prodaja, montaža in uporaba toplotnih črpalk (v nadaljevanju TČ) za ogrevanje stanovanjskih objektov in sanitarne vode v Sloveniji in celotni Evropi povečala za 60 %. TČ se umeščajo predvsem v soseske s stanovanjskimi hišami, ki so včasih veljale za mirna območja poselitve.

Z vidika manjših stroškov ogrevanja in emisij snovi v zunanji zrak so prednosti TČ v primerjavi s kurilnimi napravami na fosilna goriva ali lesna goriva splošno poznane. Manj pozornosti pa je namenjene emisijam hrupa zunanjih enot TČ. Zato marsikje zaradi hrupa TČ soseske stanovanjskih hiš niso več tako zelo mirna območja in posledično je hrup TČ vir slabe volje v naseljih, priča smo tudi med sosedskim sporom,  celo sodnim postopkom zaradi postavitev TČ.

TČ in slovenska zakonodaja

Skladno s slovensko zakonodajo se TČ za ogrevanje stanovanjskih objektov in sanitarne vode ne razvrščajo med vire hrupa, saj niso naprave, ki se uporabljajo zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih dejavnosti. Zato za TČ glede na zakonodajne zahteve v nobenem primeru ni treba presojati ustreznosti emisij hrupa, ki jih povzročajo pri bližnjih stanovanjskih stavbah, niti za njihovo postavitev ni treba pridobiti nikakršnega dovoljenja. Prebivalci se zato pri izbiri lokacije postavitve TČ odločajo predvsem na podlagi lastnih preferenc. Če že pomislijo na hrup, ki ga bo zunanja enota TČ povzročala, imajo v mislih predvsem vplive tega hrupa na njih same in svoje bližnje, redko pa pomislijo tudi na vplive hrupa na sosednje stanovanjske objekte in sosede.

Kako nastaja hrup toplotnih črpalk in kakšen je?

Glavna vira hrupa zunanjih enot TČ tipa zrak/voda sta kompresor in ventilator oz. ventilatorji. Na energetskih karticah TČ so skladno z določili Direktive 86/594/EGS navedene ravni zvočne moči (LwA), izražene v decibelih (dB), ki nam  omogočajo primerjanje glasnosti TČ med seboj. Te vrednosti se pri TČ običajno gibljejo od 50 do 80 dBA. Za večinski delež izpostavljene populacije je ključnega pomena, da sosedova TČ pri njihovem objektu ne povzroča motečih ravni hrupa. Skladno s tabelo 1 publikacije »Guidelines for community noise« emisija hrupa 55 dB na zunanjih bivalnih površinah v dnevnem in večernem obdobju povzroča resno motnjo, emisija hrupa 50 dB pa zmerno motnjo. Emisija hrupa v nočnem obdobju dneva 45 dB pred odprtim oknom spalnice povzroča motnje spanja. Navedene vrednosti hrupa lahko privzamemo kot zgornje referenčne vrednosti pri umeščanju toplotnih črpalk v bivalnih okoljih.

V zadnjem obdobju se je izkazalo, da manjši delež ljudi (cca. 5 % celotne populacije) trpi za povečano občutljivostjo na nizkofrekvenčni hrup (NFH) TČ, to je hrup nizkih tonov. Povprečno človeško uho je manj občutljivo na nizke zvočne frekvence kot na srednje in visoke. Ko pa NFH enkrat zaznamo, nam povzroča izrazito motnjo. Ker se nizkofrekvenčni hrup prenaša preko konstrukcij objekta v bivalne in spalne prostore, se pri preobčutljivih ljudeh lahko dolgoročno pojavi tinitus ter druge psihološke in fiziološke motnje.

Kako zmanjšati vpliv zaradi hrupa TČ na sosednje prebivalce?

Ko kupujemo ali postavljamo TČ bi morali upoštevati naslednje predloge za zmanjšanje hrupa pri sosednjih stanovanjskih objektih:

 • čim manjša zvočna moč (LwA) izražena v decibelih (dBA) zunanje enote TČ (zmanjšanje hrupa na viru),
 • ustrezna umestitev TČ glede na kote in nadstreške objekta, ob katerem je TČ postavljena (zmanjšanje hrupa na viru),
 • čim večja razdalja med TČ in sosednjim stanovanjskim objektom (zmanjšanje ravni hrupa pri sosednjem objektu),
 • postavitev raznih zaslonov za zmanjšanje širjenja hrupa med TČ in sosednjim objektom (zmanjšanje ravni hrupa pri sosednjem objektu).

V nadaljevanju opisujemo možne rešitve za zmanjšanje vplivov hrupa TČ in učinke opisanih rešitev.

 1. Ukrepi za zmanjšanje hrupa TČ na viru:
  • Izbira TČ s čim manjšo zvočno močjo LwA oziroma takšno, pri kateri ne zaznavamo izrazitih tonov: Pomembno je, da izberemo TČ ustrezne električne moči za predvideno površino ogrevanja stavbe. Močnejše TČ imajo praviloma višje zvočne moči hrupa. Zvočna moč TČ je odvisna tudi od proizvajalcev TČ in se pri enaki električni moči lahko razlikuje tudi do 20 dBA. V kolikor je v zvoku TČ prisotni izraziti oziroma poudarjeni toni (piskanje, tuljenje,..), se raven hrupa zaznavno lahko poveča za do 6 dBA.
  • Izbira ustrezne mikrolokacije TČ: Osnovno pravilo pri hrupu je, da se raven hrupa z oddaljenosti zmanjšuje. Dodatno je pomembna tudi mikrolokacija TČ z ozirom na lokacije bližjih sten v radiju 3 m okoli TČ oziroma kotov ali nadstreškov v radiju 5 m okoli TČ, kar prikazuje spodnja slika.
  Iz zgornje slike je razvidno, da se zaradi neustrezno izbrane mikrolokacije TČ ravni hrupa na viru lahko povečajo tudi do 9 dBA zaradi odbojev hrupa, kar seveda pomeni višje ravni hrupa pri sosednji hiši.

  2. Zmanjšanje emisijskih ravni hrupa pri sprejemniku:

  • Izbira takšne mikrolokacije TČ, ki je čimbolj oddaljena od sosednjega stanovanjskega objekta: Hrup se z razdaljo zmanjšuje. V kolikor TČ postavimo na lokacijo, ki je čimbolj oddaljena od sosednih stanovanjskih objektov, bo padec hrupa z razdaljo večji in pri sosednjih stanovanjskih objektih bo hrup zaradi TČ manjši.
  • Postavitev raznih zaslonov za zmanjšanje širjenja hrupa med TČ in sosednjim objektom: Protihrupni zasloni, nasipi ali drugi objekti med TČ in sosednjimi objekti, dušijo zvok TČ. V kolikor naše zemljišče meji le na eno sosednje zemljišče, ali se sosednji objekti pretežno nahajajo le v eni smeri od našega objekta, je za postavitev TČ smotrno izbrati lokacijo TČ na nasprotni strani glede na lokacijo sosednjih objektov. Naš objekt v tem primeru deluje kot protihrupni ukrep. V kolikor takšna izbira mikrolokacije TČ ni možna, ker denimo mejimo na več sosednjih stanovanjskih hiš v vseh smereh ter so razdalje majhne, se za zmanjšanje emisije hrupa od TČ do sosednjih stanovanjskih hiš lahko poslužimo ukrepov za zmanjševanje hrupa TČ, kot so različne protihrupne ograje ali zemeljski nasipi.
  • Ocenjevanje hrupa TČ: Če se želimo izogniti sporom s sosedi in prihodnja leta preživeti v sožitju z njimi, bo nam in njim v interesu načrtovati, izbrati in postaviti TČ tako, da bomo vsi vpleteni lahko mirno spali in preživljali svoj prosti čas na svojih vrtovih. Za prvo oceno pričakovanih emisij hrupa TČ lahko uporabimo zvočni kalkulator za oceno hrupa toplotnih črpalk: https://www.waermepumpe.de/schallrechner/ (nemška spletni naslov, ki nam pomaga izbrati ustrezen tip TČ in mesto postavitve TČ tako, da pri sosedih izbrana TČ ne bo povzročala čezmernih ravni hrupa).  V kolikor smo v dvomih, ali bodo emisije hrupa pri sosednjih objektih povzročale moteče ravni hrupa, se lahko obrnemo na strokovnjake za akustiko, ki nam z numeričnimi ali modelnimi simulacijami lahko svetujejo pri lokacijski umestitvi TČ, eventualno tudi pri izbiri tipa TČ in protihrupnih ukrepov. Kljub temu, da svetovanje strokovnjakov akustike prinaša dodatne stroške pri vaši investiciji, pa vas lahko njihovi nasveti obvarujejo pred slabimi medsosedskimi odnosi v prihodnosti in eventualno tudi pred stroški sodnih postopkov.

  Več si lahko preberete na naši spletni strani.🥰

  Delite to novico

  Ostali so prebrali tudi …