mag. Špela Cenček, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Pomočnica direktorice

Svojo pot varstva okolja sem začela na Fakulteti za krajinsko arhitekturo in jo nadaljevala na podiplomskem študiju varstva okolja v Novi Gorici. Po uspešno zaključenem magisteriju sem se v letu 2007 zaposlila v podjetju Marbo, d.o.o. Bled.

Moja strast so predvsem grafične predstavitve ter terensko delo, zato sem se specializirala za meritve hrupa ter kasneje tudi za modeliranje hrupa. S svojim širokim znanjem na področju varstva okolja pokrivam izvedbo rednih obratovalnih monitoringov in pripravo ocen obremenjenosti okolja s hrupom v sklopu okoljevarstvenih presoj posegov.

Kot krajinska arhitektka sem strokovnjakinja tudi za presojo vplivov na kulturno dediščino in krajino. Skozi dolgoletno delo na področju varstva okolja sem usposobljena za pripravo celovitih presoj vplivov na okolje in drugih dokumentov za pridobitev potrebnih dovoljenj ter soglasij za posege v prostor.

Področja delovanja

Področje hrupa, krajine, kulturne dediščine, zraka, elektromagnetnega sevanja, svetlobnega onesnaževanja, grafična podoba podjetja.

 • Izdelava okoljskih poročil
 • Izdelava poročil o vplivih na okolje
 • Izdelava varnostnih poročil
 • Izdelava vlog za okoljevarstvena dovoljenja
 • Izdelava strokovnih ocen
 • Akreditirane meritve hrupa v okolju
 • Akreditirano modeliranje hrupa v okolju
 • Strokovne podlage s področja hrupa za prostorske plane

Izobrazba

 • Diploma iz krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani
 • Podiplomsko usposabljanje na Odseku za znanosti o okolju Instituta »Jožef Stefan«
 • Magisterij iz Znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici

Pooblastila

 • Akreditirano določanje ravni hrupa z modelnim izračunom
 • Akreditirane meritve hrupa
 • Certifikat: Effecive LCA training with SimaPRO (PRé)