Alenka Markun, univ. dipl. kem.
Direktorica

Zaključila sem študij kemije na Naravoslovnotehnični fakulteti – Univerza v Ljubljani. Dodatna znanja s področja varstva okolja sem pridobila s študijem na Fakulteti za znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici.

Opravila sem strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja kemijske tehnologije, strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu, strokovni izpit s področja varstva pred požarom in pridobila potrdilo o opravljenem tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet s kemikalijami. S področjem varstva okolja se ukvarjam vse od prve zaposlitve v podjetjih Elan v Begunjah na Gorenjskem, Peko v Tržiču in Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (bivši Zavod za zdravstveno varstvo Kranj), kjer sem delala kot vodja enote za komunalno higieno (nadzor pitnih in kopalnih voda) in varstvo okolja.

Od leta 2000 dalje delam samostojno v svojem podjetju, kjer sem odgovorna predvsem za področje presoj vplivov na okolje, varnostnih poročil in izdelavo načrtov s področja tehnologije. Pri svojem delu se trudim, da podjetjem pomagam pripraviti in realizirati projekte, ki so  strokovni, praktični, usklajeni z zakonodajo in imajo čim manjše vplive na okolje.

Dejavna sem v Inženirski zbornici Slovenije (IZS), kjer sem članica upravnega odbora IZS, članica upravnega odbora Matične sekcije tehnologov, predsednica izpitne komisije za strokovne izpite za pooblaščene inženirje s področja tehnologije, članica projektne skupine za zakonodajo in članica skupine za varstvo okolja.

Področja delovanja

 • vodenje projektov in projektnih skupin
 • vodenje postopkov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja
 • vodenje postopkov za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj
 • izdelava poročil o vplivih na okolje
 • izdelava okoljskih poročil
 • izdelava varnostnih poročil
 • izdelava tehnoloških načrtov
 • izdelava vlog za okoljevarstvena dovoljenja
 • izdelava strokovnih ocen
 • nadzor nad poskusnim obratovanjem

Izobrazba

 • Diploma iz kemije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
 • Podiplomski študij programa Znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici
 • Strokovni izpit za varnost in zdravje pri delu
 • Strokovni izpit iz varstva pred požarom
 • Strokovni izpit na IZS iz kemijske tehnologije

Pooblastila

 • Pooblaščena inženirka z licenco T s pristojnostmi:
  • odgovorna projektantka tehnoloških načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
  • odgovorna vodja del in odgovorna vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
  • odgovorna nadzornica za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
 • Imenovanje za okoljsko izvedenko
 • Odločba za izvajanje nalog na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Pooblastilo za izvajanje nalog na področju požarne varnosti

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.