Trajnostni razvoj in podnebne spremembe

Skupaj z vami se zavedamo, da so trajnostni razvoj in podnebne spremembe ključen izziv 21. stoletja. Prilagoditi bomo morali naš način delovanja in proizvajanja dobrin tako, da bomo zagotovili zdravo okolje ter ohranili naravne vire za nas ter naslednje generacije. Naše dolgoletne izkušnje na področju varstva okolja in sodelovanja s številnimi podjetji iz različnih dejavnosti nam omogočajo, da vam svetujemo in pomagamo pri načrtovanju trajnostnega delovanja vašega podjetja ter zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

Da bomo s skupnimi močmi omejili posledice podnebnih sprememb in zmanjšali onesnaževanje, je ključno, da ukrepamo čim prej.

Na področju trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb vam lahko pomagamo z naslednjimi storitvami:

Ali ste vedeli?

Kaj lahko storimo za zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb?

Za to, da preprečimo dvig svetovnih temperatur, je nujno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ki so posledica človeške dejavnosti. Pri tem je nujno sodelovanje vseh: držav, občin, podjetij in posameznikov – vsak od nas lahko prispeva svoj del.

Za stabilizacijo svetovne temperature bo potrebno, da dosežemo ogljično nevtralnost ali »neto ničelne« (net zero) izpuste toplogrednih plinov. To pomeni, da so antropogeni izpusti toplogrednih plinov enaki ponorom le-teh v istem obdobju. Z drugimi besedami, ogljična nevtralnost pomeni, da v ozračje ne emitiramo več toplogrednih plinov, kot jih lahko iz ozračja odstranijo gozdovi ter drugi naravni ponori.

Če želimo, da svetovna temperatura ne bo presegla povečanja 1,5°C v primerjavi s predindustrijsko dobo, morajo prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov postati bolj ambiciozna.

Evropska unija si je zadala za cilj, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna celina. Za dosego tega cilja bo potrebno že do leta 2030 neto emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 55% v primerjavi z letom 1990, do leta 2050 pa bo emisije toplogrednih plinov potrebno zmanjšati za okvirno 80 – 90%.

K zmanjšanju globalnega segrevanja prispeva prav vsako zmanjšanje izpustov – šteje vsaka tona CO2, ki ga spustimo v ozračje. Za to, da zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, bo potrebno:

  • Zmanjšanje izpustov z zmanjšanjem porabe fosilnih goriv, energije in materialov.
  • Zmanjšanje izpustov s prehodom na alternativna goriva in obnovljive vire energije.
  • Zajemanje in shranjevanje izpustov CO2 ter metana.
  • Povečanje ponorov gozdov in skrb za ohranjanje zdravih gozdov.
  • Preprečevanje emisij izjemno škodljivih toplogrednih plinov (F-plini).
  • Sprememba življenjskega sloga in delovanja podjetij ter kmetijstva.
  • Zmanjšanje količine odpadkov in odpadne vode.

Kaj pomeni trajnostni razvoj?

Izraz trajnostni razvoj označuje način delovanja človeške družbe, ki ne temelji na nepremišljenem izkoriščanju naravnih dobrin in nenehni rasti, temveč stremi k uravnovešenemu razvoju ob hkratni skrbi za naravne vire, okolje, biotsko raznovrstnost in soljudi. Trajnostni razvoj ima v skladu z definicijo Združenih narodov tri pomembne vidike: gospodarski razvoj, družbeno odgovornost in varstvo okolja. Združeni narodi so v Agendi 2030 določili 17 ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Kazalnike ciljev trajnostnega razvoja lahko preverite na spodnjih povezavah.

Zanimive povezave