Svetovanje ter pregledi

Zaradi kompleksnosti okoljske in gradbene zakonodaje ter potrebnih dovoljenj za začetek obratovanja je smotrno, da že pred začetkom načrtovanja projekta ali nakupa zemljišča za svoj projekt temeljito preučite, kaj vse boste potrebovali. Predhoden pregled zemljišča in posvetovanje s strokovnjakom s področja okolja vam bo olajšal postopke priprave projektne dokumentacije, izognili pa se boste tudi težavam pri pridobivanju dovoljenj. Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za objekt je potreben tudi tehnični pregled objekta, ki lahko vključuje okoljskega strokovnjaka.

Pomagamo vam lahko z naslednjimi storitvami:

Ali ste vedeli?

  • Sanacija onesnaženih tal je izredno težka, stroški takšne sanacije pa so veliki.
  • Onesnaženje tal je dediščina preteklih dejavnosti, ki so potekale na ali ob zemljišču, še posebej v primeru industrijske ali vojaške dejavnosti, nekaj onesnaževal pa prehaja v tla tudi iz zraka.
  • Onesnaženje tal z nevarnimi snovmi je skrita nevarnost za zdravje, ki je na prvi pogled ne vidimo, saj je tveganje za zdravje ljudi in okolje mogoče odkriti le z laboratorijskimi analizami.

Okoljski pregled – »environmental due diligence«

Okoljski pregled je postopek ocenjevanja nepremičnin glede morebitnega tveganja onesnaženja okolja. V postopku okoljskega pregleda se ocenjuje lastnosti nepremičnine v povezavi z eventualnimi okoljskimi konflikti, kot so prisotnost nevarnih materialov ali naftnih onesnaževal in onesnaževalcev v podtalnici ali tleh na območju nepremičnine, čezmerne emisije hrupa, snovi v zrak, nedoseganje mejnih vrednosti parametrov na izpustih odpadnih vod in drugih onesnaženj. Namen okoljskega pregleda je ovrednotiti dodatne stroške, ki bi lahko nastali zaradi nujnih sanacij zatečenega stanja nepremičnine z vidika varstva okolja. Še posebej problematično je lahko predhodno onesnaženje tal in predhodni vnosi gradbenih odpadkov, ki lahko vplivajo tudi na stabilnost objektov. Okoljski pregled se navadno izvaja pri prodajah nepremičnin, zlasti industrijskih objektov.

Za več informacij ...

Svetujemo vam, da vključite okoljskega strokovnjaka v najzgodnejši fazi projekta. Taka odločitev vam bo zagotovila časovno in tehnološko optimalno izvedbo projekta.

To vam svetujemo predvsem pri načrtovanju zahtevnih objektov ter pri objektih, načrtovanih na območjih z varstvenim statusom zaradi varovanja voda, narave, kulturne dediščine ali na območjih, ki so v obstoječem stanju znatno obremenjeni z emisijami hrupa ali elektromagnetnega sevanja.

Timsko delo različnih strokovnjakov v najzgodnejši fazi projekta vedno pripelje do strokovnih, optimalnih in praktičnih rešitev za vaš projekt, ki vam bodo omogočile varno obratovanje podjetja in bodo ohranjale zdravo okolje.

V okviru priprave osnutkov prostorskih načrtov vam lahko pomagamo z izdelavo naslednjih dokumentov:

  • Okoljsko poročilo v okviru celovite presoje vplivov na okolje oziroma v okviru strateške presoje vplivov na okolje.
  • Poročila o modeliranju hrupa, če spreminjate namensko rabo prostora oziroma občinski (podroben) prostorski načrt načrtujete ob pomembnih cestah in železnicah,
  • Strokovne podlage z vidika hrupa za zmanjševanje vplivov občinskih (podrobnih) prostorskih načrtov na hrup v okolju.
  • Strokovne podlage s področja varstva narave ter kulturne dediščine in krajine.
  • Ocene ranljivosti in načrt prilagajanja na podnebne spremembe.

 

Skladno z ugotovitvami navedenih dokumentov v postopku celovite presoje vplivov na okolje oblikujemo prostorske izvedbene pogoje s področja varstva okolja, narave in krajine.  Tako prispevamo k najzgodnejšemu vključevanju okoljskih vsebin v prostorsko načrtovanje. Na podlagi tega je v nadaljnjih projektnih fazah načrtovanja pričakovati bistveno manjše vplive na okolje.

Komisijo za tehnični pregled imenuje pristojna Upravna enota. Komisija za tehnični pregled lahko vključuje tudi okoljskega izvedenca. Na tehničnem pregledu se ugotavlja skladnost izvedbe objekta z gradbenim dovoljenjem in okoljsko zakonodajo. Če se na tehničnem pregledu ne ugotovi neskladnosti, se za objekt lahko izda uporabno dovoljenje, v nasprotnem primeru je treba neskladnosti predhodno odpraviti.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.