Varno obratovanje

Pri skladiščenju in uporabi nevarnih kemikalij v tehnoloških postopkih nastajajo tveganja za okolje, zdravje zaposlenih, ogroženost zaradi možnosti požarov in eksplozij ter razlitij nevarnih snovi oziroma zmesi.

V našem podjetju smo specializirani za nevarne snovi in kemikalije. Zato lahko za vas izdelamo dokumentacijo, ki jo potrebujete za to področje:

Ali ste vedeli?

Pri delu z nevarnimi snovmi lahko pride do mnogih nesreč, kot so razlitje kemikalij in prehajanje kemikalij v vode, tla in kanalizacijo. Če pride do razlitja vnetljivih snovi, lahko le-te pri razlitju in pri prisotnosti vira vžiga povzročijo eksplozijo ali celo požar. Zaradi navedenega lahko v trenutku izgubite vse svoje premoženje, ki ste ga ustvarjali 10, 20, 30 ali celo več let. Če nevarne snovi pridejo v podzemne vode, reke ali zajetja pitne vode, kot povzročitelj okoljske škode nosite vse posledice za sanacijo razlitja. Prav tako lahko zdravju škodljive kemične snovi pri nepravilni uporabi povzročijo resne zdravstvene posledice pri zaposlenih, bolezen ter posledično bolniške odsotnosti. Zakaj ne bi uredili ravnanja z nevarnimi snovmi tako, da boste lahko mirno spali in vas nepredvidene situacije ne bodo mogle neprijetno presenetiti?

Ocena tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

V primeru, da v tehnološkem postopku uporabljate kemikalije, ste zavezanec za izdelavo Ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi.

Za vaše podjetje izvedemo temeljit pregled tehnološkega postopka, izdelamo seznam kemikalij, ki jih uporabljate in preverimo, katere izmed kemikalij spadajo med nevarne kemikalije. Za delovna mesta, kjer se uporabljajo nevarne kemikalije,  izdelamo oceno tveganja in določimo potrebne ukrepe za znižanje tveganja. Za delavce na delovnih mestih z velikim tveganjem za zdravje določimo zdravstveni nadzor in po potrebi tudi biološki monitoring.

Biološki monitoring se izvaja za delavce, ki so izpostavljeni kemikalijam, za katere je predpisana biološka mejna vrednost s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

Ocena ogroženosti zaradi nevarnih snovi

Oceno ogroženosti se izdela skladno z Navodilom o pripravi ocen ogroženosti takrat, ko se pri delu uporabljajo nevarne snovi. Ocena ogroženosti je osnova za izdelavo Načrtov zaščite in reševanja.  Ocena ogroženosti zaradi nesreče z nevarnimi snovmi vsebuje podatke o:

 • virih nevarnosti,
 • možnih vzrokih za nastanek nesreče z nevarno snovjo,
 • verjetnosti pojavljanja nesreče,
 • vrsti, obliki in stopnji ogroženosti,
 • poteku in možnem obsegu nesreče,
 • ogroženih prebivalcih, živalih, premoženju in kulturni dediščini,
 • verjetnih posledicah nesreče,
 • verjetnosti nastanka verižne nesreče,
 • možnosti predvidevanja nesreče.

Načrt zaščite in reševanja

Načrt zaščite in reševanja za podjetje je dokument, s katerim se identificirajo možni nastanki večjih nesreč ter načini ukrepanja in obveščanja v primeru posamezne nesreče. Zavezanci za izdelavo Načrta zaščite in reševanja v podjetjih so med drugimi tudi obrati večjega tveganja ter tista podjetja, ki v tehnoloških postopkih uporabljajo nevarne snovi in za njih župan pristojne občine določi, da morajo izdelati Načrt zaščite in reševanja in ga predati občini. Tako pripravljen načrt občina uporabi pri izdelavi občinskega načrta zaščite in reševanja.

Pri nas vam načrt izdelamo skladno z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrta zaščite in reševanja.

Skrbnik varstva okolja (prej Pooblaščenec za varstvo okolja)

Skrbnik varstva okolja je skladno z določili 66. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) obvezen za naslednja podjetja:

 • predelovalci in odstranjevalci odpadkov,
 • naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega oziroma IED naprave,
 • obrati manjšega ali večjega tveganja zaradi nevarnih snovi oziroma SEVESO obrati.

 

Vsa zgoraj navedena podjetja morajo imenovati osebo, ki opravlja naloge skrbnika varstva okolja.  Skrbnik varstva okolja je lahko oseba, ki je s podjetjem v delovnem ali pogodbenem razmerju. Podjetje mora odločitev o imenovanem skrbniku varstva okolja sporočiti pisno Ministrstvu za okolje in prostor.

 

Skrbniku varstva okolja so dodeljene številne naloge:

 • svetovanje glede ukrepov za čim manjše emisije in seznanjanje zaposlenih z ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje vplivov,
 • uvajanje manj škodljivih postopkov in tehnologij,
 • nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki, sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu,
 • svetovanje upravljavcu o ukrepih v primeru izrednega dogodka ali v primeru kršitev določil iz okoljevarstvenega dovoljenja, da se preprečijo pomembni vplivi na okolje,
 • obveščanje pristojnega inšpektorja v primeru kršenja določil iz okoljevarstvenega dovoljenja ali izrednega dogodka, ki lahko povzročijo preseganje mejnih vrednosti ali pomembno vplivajo na okolje.

 

Skrbnik varstva okolja mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje, ki so:

 • najmanj VI. stopnja izobrazbe,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva okolja,
 • v podjetju opravlja svoje delo neodvisno in ima dostop do vseh relevantnih podatkov.

 

V primeru, da potrebujete skrbnika varstva okolja, lahko izberete tudi strokovno usposobljeno podjetje s področja varstva okolja, ki za vas opravlja naloge skrbnika varstva okolja v pogodbenem razmerju.

Vas zanima, kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali pri vaših projektih.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.