Občinski program varstva okolja

Skladno z evropsko in slovensko zakonodajo morajo mestne občine pripraviti občinski program varstva okolja, ki se izdela za petletno ali desetletno obdobje. Občinski program varstva okolja lahko pripravijo tudi druge občine, ki dajejo velik pomen zdravemu okolju in razvoju na področju varstva okolja.

Občinski program varstva okolja je namenjen pregledu stanja okolja v občini ter določitvi glavnih izzivov in perečih problemov na področju varstva okolja in zdravja občanov. Občinski program varstva okolja služi kot usmeritev pri nadaljnjem razvoju občine, v njem pa so smiselno upoštevane tudi usmeritve nacionalnega programa varstva okolja, operativni programi varstva okolja in veljavna zakonodaja. V programu so določeni specifični operativni cilji, s katerimi se načrtuje izboljšanje stanja okolja na področjih, ki so za občino pomembna in relevantna, ter na katerih se identificira najbolj pereče probleme na področju okolja.

Občinam na področju spremljanja in izboljšanja stanja okolja v občini nudimo:

Kako občinski program varstva okolja pomaga pri doseganju bolj zdravega okolja v občini ?

Dolgoročne strateške usmeritve občine na področju varstva okolja pomagajo občinam doseči konkretne rezultate za bolj zdravo in kakovostno okolje svojih občanov. S pomočjo občinskega programa varstva okolja boste lahko naslovili pereče probleme na področju okolja v vaši občini in zasnovali strategije za njihovo razrešitev, poleg tega pa s pripravo dolgoročnejših strategij pripomorete k trajnostnem razvoju občine. V pripravo občinskega programa varstva okolja je vključena tudi lokalna skupnost in širša javnost, kar pomeni, da boste z izdelavo programa varstva okolja lahko neposredno naslovili tudi potrebe svojih občanov in pripomogli k večji kakovosti bivanja v občini.

Izdelava občinskega programa varstva okolja sledi naslednjim korakom:

Izdelava občinskega programa varstva okolja sledi naslednjim korakom:

 • odločitev o izdelavi s strani župana in občinskega sveta,
 • oblikovanje operativne skupine in izdelava projektne naloge,
 • sodelovanje javnosti v procesu priprave OPVO,
 • pregled nacionalnih programov varstva okolja, usmeritev in ciljev trajnostnega razvoja,
 • analiza stanja okolja in ocena trendov na področju okolja,
 • vizija in načela,
 • izbira prednostnih nalog na področju varstva okolja,
 • izdelava načrta ukrepov,
 • javna obravnava osnutka OPVO,
 • spremljanje izvajanja s kazalniki na področju okolja.

Poročilo o stanju okolja

Poročilo o stanju okolja morajo v skladu z Zakonom o varstvu okolja najmanj vsako četrto leto pripraviti vse mestne občine v Sloveniji ter ga javno objaviti. Pripravijo ga lahko tudi druge občine ali samoupravne lokalne skupnosti, ki spremljajo stanje okolja v občini ter si želijo z zbranimi podatki pomagati pri nadaljnji usmeritvi za bolj zdravo okolje. Poročila o stanju okolja se opravlja tudi za občine, ki izvajajo Občinski program varstva okolja (OPVO), saj je povzetek poročila ključni sestavni del vsakega Občinskega programa varstva okolja in pomaga spremljati napredek na področju varstva okolja v občini.

S poročilom o stanju okolja sistematično pregledamo in zberemo podatke o:

 • stanju ogroženih, varovanih in zavarovanih območij ter stanju biotske raznovrstnosti,
 • onesnaženosti okolja v občini, dolgoročnih trendih in spremembah okolja,
 • vzrokih za onesnaženost okolja (vpliv posameznih sektorjev na stanje okolja),
 • vplivu onesnaženosti okolja na zdravje prebivalstva.
Občinski program varstva okolja

Nekaj referenc za Občinski program varstva okolja

 • Izdelava občinskega programa varstva okolja za obdobje 2005-2009, Občina Jesenice
 • Izdelava občinskega programa varstva okolja za obdobje 2010-2020, Občina Jesenice
 • Izdelava občinskega programa varstva okolja za obdobje 2021-2027, Občina Jesenice
 • Poročila o stanju okolja za Občino Jesenice v obdobju 2005-2021
 • Poročila o stanju okolja za Občino Škofja Loka za obdobje 2016-2020
 • Spremljanje stanja okolja in izdelava katastra onesnaževalcev za Občino Jesenice
 • Spremljanje stanja okolja in izdelava katastra onesnaževalcev za Občino Škofja Loka

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.