Občinski prostorski načrti

Dober občinski prostorski načrt je ključen za učinkovit prostorski razvoj in kakovostno bivanje v občini. Občinam svetujemo pri pripravi občinskih prostorskih načrtov (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Pri prostorskem načrtovanju je izjemnega pomena to, da upoštevamo tudi predvidene vplive na okolje ter značilnosti prostora. Ob dobrem načrtovanju lahko zagotovimo zdravo in varno okolje za nadaljnji razvoj občine ter njenih prebivalcev.

Pri pripravi občinskega prostorskega načrta in drugih prostorskih načrtov vam lahko pomagamo z:

Ali ste vedeli?

  • Dolgotrajnim ravnem hrupa, ki škodijo zdravju, je izpostavljenih 20% evropskega prebivalstva, kar predstavlja več kot 100 milijonov ljudi. Najbolj so izpostavljeni prebivalci ob večjih prometnicah ter v bližini industrijskih obratov.
  • Dolgotrajna izpostavljenost hrupu ima številne negativne učinke na zdravje. Med njimi so motnje spanja, kognitivne motnje pri otrocih in negativni učinki na kardiovaskularni in metabolni sistem. Hrup negativno vpliva na sposobnost koncentracije, kakovost življenja in duševno zdravje.
  • Evropska unija v sklopu prilagajanja na podnebne spremembe sofinancira številne občinske in državne projekte za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb.

Strokovne podlage za občinski prostorski načrt:

Zlasti za občinske podrobne prostorske načrte, s katerimi se načrtujejo stanovanjski objekti ali drugi objekti, občutljivi za hrup (šole, vrtci, bolnišnice, itd.) ali pa se z njimi načrtuje obrtna ali industrijska cona v bližini stanovanjskih objektov, je že na ravni priprave plana smotrno izdelati oceno obremenjenosti okolja s hrupom. V oceni za vas na podlagi meritev hrupa v obstoječem stanju in napovedi hrupa v prihodnosti z modelnim izračunom z veliko gotovostjo napovemo eventualne konflikte zaradi vplivov emisij hrupa med različnimi rabami prostora. Na podlagi rezultatov lahko pravočasno optimizirate prostorske rešitve ali predvidite tehnične in tehnološke ukrepe v obliki prostorskih izvedbenih pogojev. Takšen potek omogoča nemoteno načrtovanje posegov vse do izvedbe in bistveno zmanjšuje tveganja eventualnih zapletov zaradi čezmernih emisij hrupa v fazah projektnega načrtovanja posegov.

Obvezna vsebina občinskih prostorskih načrtov so tudi določitve stopenj varstva pred hrupom v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Medtem ko pri določitvi III. in IV. stopnje varstva pred hrupom ni pomembnih dilem, pa skladno z določili citirane Uredbe velja, da se II. stopnja varstva pred hrupom lahko določi tam, kjer so v obstoječem stanju ravni hrupa nižje od mejnih vrednosti za to stopnjo. Skladno z navedenim je treba za strokovno ustrezno določitev II. stopnje varstva pred hrupom poleg namenske rabe določiti tudi obstoječe ravni hrupa, kar za vas izvedemo z meritvami in modeliranjem hrupa. Rezultat strokovne podlage so karte hrupa, na podlagi katerih se razmeroma enostavno določijo območja, kjer mejne vrednosti hrupa za II. stopnjo niso presežene.
V kolikor se pobude za spremembe OPN podajajo za območja, kjer veljajo posebni naravovarstveni ali kulturnovarstveni statusi ali so razglašena nacionalno pomembna krajinsko prepoznavna območja, se v izogib zavrnitve sprememb OPN na MOP izvedejo strokovne podlage. V poročilu se opišejo in strokovno utemeljijo vplivi pobude na naravo, kulturno dediščino in krajino. Predlagajo se ustrezni omilitveni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo teh vplivov, ki se jih kot prostorske izvedbene pogoje prenese v spremembe in dopolnitve OPN.
Pri pripravi OPN izvedemo oceno ranljivosti območja občine na predvidene posledice podnebnih sprememb. V oceni opišemo obstoječa ogrožena območja in območja tveganja za nastanek naravnih nesreč ter predvidene vplive podnebnih sprememb nanje. Opišemo in strokovno utemeljimo tudi druge vplive predvidenih podnebnih sprememb (npr. toplotne obremenitve, izredne padavine, ipd.). Predlagamo ustrezne omilitvene ukrepe za zmanjšanje ali odpravo teh vplivov, ki se jih kot prostorske izvedbene pogoje prenese v spremembe in dopolnitve OPN.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.