Search
Close this search box.

Presoje vplivov na okolje

Na področju ocenjevanja vplivov na okolje se skladno z zakonodajnimi določili v Sloveniji srečujemo z različnimi postopki, namenjenimi varstvu okolja in zmanjšanju okoljskih vplivov. Za vaš projekt izvedemo naslednje postopke:

Ali ste vedeli?

  • Da se je izdelava presoj vplivov na okolje pravno uveljavila že v letu 1969 s sprejemom ameriškega Zakona o varstvu okolja, v Sloveniji pa se presoje vplivov na okolje izvajajo od leta 1997?
  • Da je od leta 2017 v Sloveniji postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja združen v skupen postopek in da se za take projekte izda integralno gradbeno dovoljenje?

Za več informacij ...

Okoljsko poročilo je dokument, ki se ga izdela v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Celovito presojo vplivov na okolje je potrebno izvesti za državne in občinske prostorske načrte oziroma občinske podrobne prostorske načrte, če o tem odloči Ministrstvo za okolje in prostor, ki tudi vodi postopek celovite presoje vplivov na okolje.  

V okoljskem poročilu se ocenijo vplivi planov na vse segmente okolja ter predlagajo omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje. Hkrati se ocenijo prispevki planov k državnim okoljskim ciljem. V postopek presoje vplivov na okolje je v zaključnih fazah vključena tudi javnost. Poleg priprave okoljskega poročila, usklajevanja med nosilci urejanja prostora in pripravljavci plana vas zastopamo tudi pri interakcijah z javnostjo ter z občinskimi in državnimi uradniki.

Predpresojo izvedemo z namenom časovne in finančne optimizacije priprave vašega projekta. V primeru načrtovanja tehnološko zahtevnih in prostorsko obširnih posegov tako v najzgodnejših fazah projekta na osnovi njegovih okoljskih značilnosti in značilnosti umestitve v prostor pripravimo strokoven in praktičen koncept tehnoloških in prostorskih rešitev, ki so skladne z zakonodajo. Tako že na začetku priprave projekta načrtujemo ustrezne rešitve, da v kasnejših fazah projekta ne bo prihajalo do bistvenih ali uničujočih vplivov na okolje, ki bi lahko preprečili izvedbo projekta.

Skladno z zakonodajnimi zahtevami je za določene posege v fazi priprave  dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja treba izvesti predhodni postopek in pridobiti Odločbo Ministrstva za okolje in prostor, ali je za vaš projekt potrebna presoja vplivov na okolje ali ne.

V začetni fazi vašega projekta za vas preverimo, ali ima vaš projekt takšne lastnosti, ki narekujejo izvedbo predhodnega postopka. V nadaljevanju za vas pripravimo vlogo za izvedbo predhodnega postopka in vas zastopamo pri pridobitvi Odločbe.

Skladno z zakonodajnimi zahtevami je za določene posege zaradi tehnoloških, tehničnih ali prostorskih značilnosti potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Če je za projekt potrebna gradnja, se presoja vplivov na okolje izvede v sklopu pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja. Če za projekt gradnja ni potrebna, se presoja vplivov na okolje konča z izdajo okoljevarstvenega soglasja.

V začetni fazi projekta za vas ugotovimo, ali ima vaš projekt takšne lastnosti, ki narekujejo izvedbo presoje vplivov na okolje in pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja.

Za vas izdelamo poročilo o vplivih na okolje, pri katerem sodeluje naša celotna ekipa. Ocenimo različne vplive na okolje, ki bodo nastali zaradi vašega projekta, ter poiščemo optimizirane rešitve za zmanjševanje okoljskih vplivov. V nadaljevanju sodelujemo pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s področja varstva okolja, sodelujemo v postopku pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja ali okoljevarstvenega soglasja ter pri interakciji z javnostjo, ki je vključena v postopek presoje vplivov na okolje.

Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja narave ali krajše Dodatek za varovana območja je potreben za posamezne posege ali plane v primeru, da se načrtujejo na zavarovanih območjih ali na območjih Natura 2000 oziroma v njihovem vplivnem območju.

Kako veliko je vplivno območje posameznega plana ali posega, je odvisno od dejavnosti, ki se s planom ali posegom načrtuje. Dodatek za varovana območja se izdela kot priloga poročila o vplivih na okolje za poseg oziroma kot priloga okoljskega poročila za plan.

Glede na to, da velik delež zemljišč v Sloveniji spada med območja s statusom zavarovanega območja ali Natura območja, je verjetnost za obveznost izdelave Dodatka za varovana območja velika. V kolikor že veste, da potrebujete dodatek za varovana območja ali pa v to niste prepričani, nas pokličite, da vam svetujemo.

Strokovna ocena se za posamezen projekt izdela v fazi izdelave projekta za gradnjo (v fazi PZI projekta), in sicer v primerih, ko za posamezno prvino okolja ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.  Strokovna ocena obravnava vplive hrupa na okolje, emisije v vode ali emisije snovi v zrak, skladno s specifičnimi lastnostmi posega.

Strokovna ocena skladnosti na področju varstva pred hrupom

Kadar je projekt vir hrupa in zanj ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, je skladno z zahtevami 19. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sestavni del PZI projekta strokovna ocena skladnosti. Strokovna ocena skladnosti je namenjena preučitvi vplivov hrupa projekta na najbližje objekte z varovanimi prostori z namenom preprečitve čezmerne obremenitve okolja s hrupom. V sklopu izdelave strokovne ocene skladnosti vam priporočimo potrebne omilitvene ukrepe za skladnost posega z okoljevarstveno zakonodajo za področje hrupa in se opredelimo glede obsega in načina izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa. Omilitveni ukrepi so ukrepi za zmanjšanje hrupa projekta v času gradnje in v času obratovanja tako, da je poseg skladen z zakonodajo in  standardi.

Strokovna ocena za emisije v vode

Obveznost izdelave strokovne ocene za emisije v vode določa 27. in 28. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. V navedeni strokovni oceni se v fazi DGD dokumentacije ugotavlja doseganje ravni varstva okolja.

Izdelava strokovne ocene za emisije v vode je obvezna, kadar pri tehnoloških procesih nastaja industrijska odpadna voda ter se odvaja v kanalizacijo ali v okolje. Strokovna ocena za emisije v vode je obvezna tudi za male komunalne čistilne naprave večje od 50 populacijskih enot, kadar se iz njih prečiščena voda odvaja posredno v podzemno vodo ali na vplivnem območju kopalnih vod.

V strokovni oceni za odpadne vode skladno s posebnim predpisom, ki velja za odpadne vode določenega posega, ugotovimo in skupaj z investitorjem oziroma projektantom zagotovimo skladnost projekta s predpisi.

Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak

Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak se za naprave izdela skladno z določili 45. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja na predpisanem obrazcu. Strokovno oceno lahko izdela le pooblaščenec za izvajanje prvih meritev ali obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak.

Kako vam mi lahko pomagamo, da bo vaš projekt z vplivi na okolje čim hitreje zagledal luč sveta?

Ocenjevanje vplivov na okolje je kompleksno, ker mora zajeti analizo vseh možnih vplivov, kot so: vplivi na zrak, vode, tla, hrup, odpadke, elektromagnetno sevanje, vplivi na podnebje, naravo, kulturno dediščino in krajino, vplive na zdravje ljudi in druge vplive.

Zato za vas v podjetju Marbo Okolje d.o.o. vloge za predhodni postopek, poročilo o vplivih na okolje, predpresojo in okoljsko poročilo izdelujemo strokovnjaki z različnih področij, strokovno, odgovorno in z istim ciljem: da je vaš projekt izveden čim hitreje, čim bolje ter s čim manj zapleti.

V postopku priprave navedenih poročil skupaj z vami in s projektanti optimiziramo tehnične in tehnološke rešitve tako, da so rešitve strokovne, praktične, skladne z zakonodajo in vplivi na okolje v čim večji meri zmanjšani.

S tem lahko pričakujemo manj kasnejših zapletov s strani uradnih oseb, vključene javnosti in sosedov ter vaše zadovoljstvo s praktičnimi, strokovnimi, trajnostnimi in okoljsko sprejemljivimi rešitvami v sklopu vašega projekta.

Nekatera od izdelanih poročil o vplivih na okolje:

Poročilo o vplivih na okolje za širitev kamnoloma Anhovo družbe Salonit Anhovo, d.d.

Poseg je predstavljala širitev kamnoloma z novim pridobivalnim poljem Perunk, saj so se na območju pridobivalnega polja Rodež izčrpale zaloge mineralnih surovin in je v obstoječem stanju v postopku sanacije. Svojevrsten izziv pri izvedbi presoje vplivov na okolje je predstavljalo načrtovanje odvodnjavanja bodočega pridobivalnega polja tako, da ni prihajalo do zaprojevanja in kaljenja reke Soče. V tesnem sodelovanju z načrtovalci posega smo zasnovali okoljsko in tehnično ustrezno rešitev ter za poseg v letu 2019 uspešno pridobili okoljevarstveno soglasje. Pridobivanje mineralnih surovin na območju pridobivalnega polja Perunk se že izvaja, s čimer je omogočeno nemoteno delovanje naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja in cementov družbe SALONIT ANHOVO, d.d.

Poročilo o vplivih na okolje za Stanovanjsko sosesko Novo Brdo, Stanovanjski sklad RS in Javni stanovanjski sklad MOL

V letu 2018 se je v bližini obstoječe soseske ob Poti Rdečega križa na območju bivšega glinokopa v Ljubljani načrtovala nova soseska večstanovanjskih stavb. Možni pomembni vplivi bi lahko nastali zaradi odstranjevanja obstoječih tal, kjer so bili poleg odpadne glinice deloma vkopani tudi gradbeni in drugi odpadki. V sodelovanju z načrtovalci in investitorjem so se s strani zunanjih sodelavcev izvedle analize tal, s čimer smo lahko konkretizirali vplive na okolje ter uspešno pridobili okoljevarstveno soglasje. Stanovanjska soseska je v zaključnih fazah izgradnje.

Vas zanima, kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali pri vaših projektih.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.