Elaborati in dokumenti, ki so obvezni del projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija za graditev objektov mora skladno s slovensko zakonodajo v določenih primerih vsebovati elaborate s področja varstva okolja. Za vas lahko pripravimo naslednje elaborate:

Ali ste vedeli?

  • Z današnjo tehnologijo je mogoče tako izolirati prostor v stavbi, da prisotni v prostoru slišijo le 30 dBA hrupa tudi v primeru, ko stavbo preleti helikopter na višini 25 m!
  • Za vsak 1 % odprtin se preko stene ali strehe prenese 50 % zvoka.
  • Pri gradnji in drugih dejavnostih nastajajo prašni delci. V odvisnosti, kako globoko v dihalne poti prodrejo posamezni delci, ločimo ‘inhalabilne velike delce’ s premerom med 2,5 in 10 µm in ‘respirabilne fine delce’, ki so manjši od 2,5 µm. Prvi se pri dihanju ustavijo v zgornjih dihalnih poteh, drugi pa prodrejo globoko v pljuča vse do pljučnih mešičkov.

Za več informacij o projektni dokumentaciji...

Elaborat zaščite pred hrupom v stavbi je obvezna sestavina projekta za izvedbo (PZI projekt) skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah.

V fazi PZI izdelamo Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah, v katerem preverimo in po potrebi s projektanti uskladimo sestave konstrukcij tako, da so v skladu z določili zvočnih izolirnosti in jakosti udarnega zvoka, določenih v Tehnični smernici TSG-1-005:2012.

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja delcev iz gradbišča v sklopu projekta za izvedbo (PZI projekt) izdelamo, v kolikor gradbišče ustreza naslednjim pogojem:

  • na gradbišču se bo gradnja izvajala več kot 12 mesecev,
  • gradbišče se nahaja na območju naselja, ki ima status mesta ali degradiranega okolja, površina gradbišča pa presega 4.000 m2 ali prostornina presega 10.000 m3,
  • gradbišče se nahaja na območju, ki ni na območju mesta ali degradiranega okolja, površina gradbišča pa presega 10.000 m2 ali prostornina gradbišča presega 20.000 m3.

 

Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč določa pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev, ki pri tem nastajajo.

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča izdelamo na osnovi veljavne zakonodaje (Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč) in se v njem opredelimo glede ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev iz gradbišča, ki se pojavljajo pri izvajanju gradnje posega.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je sestavni del projekta za izvedbo (PZI projekta) v primeru:

  • rušenja objektov,
  • če pri gradnji nastane več kot 1000 m3 zemeljskega izkopa,
  • če gre za gradnjo zahtevnega objekta.

 

Izjeme so le investitorji, ki so fizične osebe.

V načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki predvidimo vse možne gradbene odpadke, ki bi lahko nastali v času rušenja oz. gradnje in določimo ustrezen način ravnanja z gradbenimi odpadki.

Ker za nekatere gradbene odpadke veljajo posebni predpisi, v sklopu načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki zanje določimo posebne ukrepe za ravnanje.  To velja za odstranjevanje starih transformatorskih postaj, ki vsebujejo PCB, odstranjevanje naprav z F-plini, odstranjevanje azbestne kritine in drugih materialov iz azbesta.

Pri izdelavi načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki določimo tudi, ali se na gradbišču odpadki lahko predelujejo s premično napravo in ali so zaradi morebitne bližine stanovanjskih objektov potrebni dodatni ukrepi za zmanjšanje prašenja ali emisij hrupa.