Občine in podnebne spremembe

Lokalne skupnosti in občine prevzemajo vedno bolj pomembno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Številne občine so se že odločile za prostovoljno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Urbana območja so namreč odgovorna za kar približno 70% vseh svetovnih emisij toplogrednih plinov. Zato so vsi koraki, ki jih občine sprejmejo za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov izrednega pomena. Lokalne skupnosti lahko s svojimi dejavnostmi pripomorejo, da bomo v prihodnosti v čim večji meri omilili posledice podnebnih sprememb.

Občinam na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov nudimo:

Ali ste vedeli?

 • Do leta 2030 bo potrebno emisije toplogrednih plinov v skladu z načrti EU zmanjšati za 55% v primerjavi z letom 1990. Evropska unija si je zadala za cilj, da Evropa do leta 2050 postane podnebno nevtralna celina.
 • Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo (Covenant of Mayors) je največje gibanje mest in občin na svetu na področju podnebnih sprememb. V Sloveniji je zavezo za zmanjševanje emisij do leta 2022 podpisalo že 61 občin.

Izdelava ogljičnega odtisa za občine

Z izdelavo ogljičnega odtisa za posamezno občino boste pridobili ključne podatke o izpustih toplogrednih plinov, ki nastajajo v njej. S pridobljenimi podatki lahko načrtujete ciljno in učinkovito zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Z ukrepi boste zmanjšali tudi stroške energije, delovanja občinskih stavb in storitev. S pomočjo ogljičnega odtisa vam lahko pomagamo identificirati sektorje in področja v občini, ki so največji vir izpustov toplogrednih plinov. Prav tako so iz ogljičnega odtisa razvidna področja, kjer lahko z ustreznimi ukrepi dosežete zmanjšanje stroškov energije, večjo učinkovitost in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ti podatki so vam v pomoč tudi pri načrtovanju in trajnostnem razvoju občine.

Ogljični odtis za občino izdelamo v skladu z mednarodno priznano metodologijo GPC (Greenhouse Gas Protocol for Communities) ali v skladu z metodologijo Konvencije županov (BEI/MEI). Metodologija GPC je bolj celostna od metodologije Konvencije županov, saj se v izračun zajame skoraj vse dejavnosti, ki potekajo v občini. Izdelana je na podlagi IPCC navodil za nemisijske evidence držav ter prilagojena na raven lokalnih skupnosti. Metodologija GPC zajema emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo v naslednjih dejavnostih:

 • raba energije (za ogrevanje, proizvodne procese in raba električne energije),
 • promet,
 • ravnanje z odpadki,
 • industrijski procesi,
 • kmetijstvo, gozdarstvo in raba tal,
 • druge posredne emisije.

Kako izdelava ogljičnega odtisa koristi pri razvoju in upravljanju občine:

 • Načrtovanje na podlagi podatkov: pridobite podatke o tem, v katerem sektorju ter na katerem področju nastaja največ emisij toplogrednih plinov.
 • Ustrezna delitev emisij na sektorje in kategorije omogoča identifikacijo največjih virov emisij znotraj posameznega sektorja.
 • S spremljanjem emisij skozi čas spremljate učinkovitost izvedenih ukrepov in načrtujete nove ukrepe.
 • Z zavezo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov boste javnosti sporočili, da ste trajnostno naravnana občina, ki ji je mar za prihodnost planeta in ljudi.
 • Z načrtom zmanjševanja emisij in načrtovanjem ukrepov boste lahko kandidirali na razpisih za financiranje trajnostnih projektov.

Pomoč pri zbiranju podatkov za ogljični odtis in izdelavi evidence emisij v sklopu Konvencije županov

Občine, ki pristopijo h Konvenciji županov, se zavežejo k 55% zmanjšanju emisij v primerjavi z letom 1990 ali 2005 na področju rabe energije in prometa v svoji občini. V Sloveniji se je pobudi do leta 2022 pridružilo že 61 občin. Gorenjske občine so bile med prvimi, ki so se pridružile z izdelavo skupnega trajnostnega dokumenta SECAP. Občinam pomagamo pri zbiranju in analizi podatkov za poročanje v skladu z metodologijo Konvencije županov in pripravi individualnih ukrepov za zmanjšanje emisij.

Izdelava strategije zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v občini

Za območje občine izdelamo strategijo zmanjševanja toplogrednih plinov v skladu z načrtovanimi namerami za zmanjševanje emisij. Izdelava strategije zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je vezana na podatke o emisijah, ki nastajajo v občini ter na želene cilje zmanjševanja emisij, saj je s tem zmanjševanje emisij ciljno in merljivo.

Strategija zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v občini obsega:

Do leta 2030 bo potrebno emisije toplogrednih plinov v skladu z načrti EU zmanjšati za 55% v primerjavi z letom 1990. Evropska unija pa si je zadala za cilj, da Evropa do leta 2050 postane ogljično nevtralna celina. Enaki cilji veljajo za občine, ki so podpisnice Konvencije županov (Covenant of Mayors), občine pa si lahko določijo tudi bolj ambiciozne cilje (npr. ogljična nevtralnost do leta 2040).

Na določene sektorje nastajanja emisij toplogrednih plinov lahko občina neposredno vpliva, zato je na teh področjih smiselno načrtovati ukrepe za zmanjšanje emisij. Na drugih področjih lahko občina z obveščanjem, usmeritvami in sofinanciranjem prav tako doseže premike v pozitivno smer.

Na podlagi podatkov o izpustih in podatkov o ključnih sektorjih za zmanjšanje emisij se pripravi nabor ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki bo prispeval k ustreznemu zmanjšanju izpustov v skladu z določenim ciljem. Pri tem se upošteva, da so ukrepi skladni z drugimi cilji razvoja občine (npr. varstvo okolja, kakovost zraka, kakovost bivanja, ipd.).

Končni nabor ukrepov sprejme občina, ki lahko v pripravo strategije vključi tudi širšo javnost in oceno finančne strukture ukrepov in možnosti financiranja. Na podlagi sprejetih ukrepov se izdela strategija za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov s kazalniki za spremljanje učinkov ukrepov in izvedbe le-teh.

Kaj lahko občine storijo na področju podnebnih sprememb?

Če želimo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v obsegu, kakršen bo potreben za omejitev globalnega segrevanja v skladu z zavezami Pariškega sporazuma, bo potrebna korenita sprememba našega življenjskega sloga. Posamezne občine lahko na tem področju storijo veliko, da svojim občanom predstavijo in olajšajo potrebne spremembe.

 • Občine so na področju podnebnih sprememb zgled in motivator sprememb v občini in navdih svojim občanom.
 • Občinski projekti lahko pomembno prispevajo k ciljem zmanjševanja emisij, predvsem na področju občinskega javnega prometa, obnovljivih virov energije in skupnostnih projektov.
 • Občine lahko z učinkovitim prostorskim načrtovanjem olajšajo prehod na trajnostne oblike prevoza, omogočijo bolj učinkovito rabo energije in omogočijo postavitev obnovljivih virov energije.
 • Občine lahko s pravilnimi ukrepi povečajo odpornost lokalnih skupnosti na podnebne spremembe in naravne nesreče, ki bodo posledica podnebnih sprememb, s tem pa zmanjšajo stroške odpravljanja posledic naravnih nesreč. Pri tem je posebej pomembno, da se analiza ranljivosti na podnebne spremembe vključi v postopke sprejemanja novih prostorskih načrtov in podrobnih prostorskih načrtov.

Reference

Med prvimi občinami v Sloveniji, ki so pripravile celostni ogljični odtis za vse dejavnosti v občini po metodologiji GPC (Greenhouse Gas Protocol for Communities), je bila Občina Škofja Loka, za katero smo izdelali Ogljični odtis za občino Škofja Loka za leto 2019.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.