Okoljevarstveno dovoljenje

Zakon o varstvu okolja predpisuje naslednja okoljevarstvena dovoljenja:


Če načrtujete poseg ali dejavnost, za katero bo potrebno pripraviti vlogo za okoljevarstveno dovoljenje ali vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, dovolite, da vam pri tem pomagamo.

Kako vam mi lahko pomagamo, da bo vaša naprava administrativno in tehnološko urejena?

Že na ravni idejnega projekta vam skladno z našim znanjem o zakonodajnih zahtevah pomagamo ugotoviti, katera od okoljevarstvenih dovoljenj so za vašo investicijo zakonsko zahtevana. Skladno z ugotovitvami izdelamo terminski plan priprave vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in eventualnih potrebnih dokumentov v sklopu postopka za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja. Skladno s terminskim planom z vidika varstva okolja sodelujemo v postopku načrtovanja, pripravimo vse dogovorjene dokumente in vas zastopamo v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora poleg podatkov o upravljavcu vsebovati tudi podatke o napravi in njenem obratovanju ali dejavnosti ter o predvidenih ukrepih za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja. Pogosto vsebuje tudi strokovno oceno vplivov na okolje, program prvih meritev in obratovalnega monitoringa, načrt ravnanja z odpadki, oceno odpadka in druge strokovne dokumente.

Kadar gre za gradnjo, je okoljevarstveno dovoljenje potrebno pridobiti pred začetkom gradnje. Kadar ne gre za gradnjo, je okoljevarstveno dovoljenje potrebno pridobiti pred začetkom obratovanja.

Ali ste vedeli?

Za več informacij ...

Naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, so tiste naprave, ki dosegajo pragove ali v katerih se izvajajo dejavnosti, določene z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za takšne naprave je izredno obsežna, pripravljena po vnaprej določenem zaporedju ter poleg podatkov o napravi in njenem obratovanju obravnava vse sestavine varstva okolja. Kot pri pripravi poročil o vplivih na okolje naša skupina tudi pri pripravi takšne vloge deluje multidisciplinarno tako, da so vsa poglavja izdelana na najvišji strokovni ravni. V postopku pridobitve tega okoljevarstvenega dovoljenja vas tudi zastopamo in tako poskrbimo, da so informacije, poslane nosilcem urejanja prostora, natančne in predane pravočasno.

Slovenska zakonodaja z različnimi podzakonskimi akti predpisuje naslednja okoljevarstvena dovoljenja za druge naprave in dejavnosti:

  • okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v zrak.
  • okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v vode.
  • okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov.
  • okoljevarstveno dovoljenje za emisije hrupa, katere obvezni sestavni del je tudi  Ocena obremenjenosti okolja s hrupom.

 

Za vas pripravimo vlogo in vas tudi zastopamo v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja.

Vrste obratov manjšega in obratov večjega tveganja za okolje glede na prisotnost vrst in količin nevarnih snovi so določene v Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.

Vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave manjšega tveganja za okolje je treba priložiti izdelano zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje, vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrate večjega tveganja za okolje pa varnostno poročilo.

Izdelava zasnove zmanjšanja tveganja za okolje, še posebej pa varnostnega poročila, sta strokovno zahtevna dokumenta, ki na sistematičen in urejen način podata opis obrata tveganja, analizo možnih odpovedi v obratu, ki lahko pripeljejo do večjih nesreč ter oceno posledic večjih nesreč za okoliške objekte in prebivalce. Za vas pa izdelamo tudi informacijo za javnost, ki je obvezna tako za manjši kot tudi za večji vir tveganja.

Reference

Albaugh TKI d.o.o. – proizvodnja pesticidov

Albaugh TKI d.o.o. je podjetje, ki proizvaja praškaste in tekoče pesticide. Za podjetje smo izvedli popis kemikalij in izračune za razvrstitev med vire tveganja oz. tako imenovane SEVESO obrate. Ugotovili smo, da količine uporabljenih in skladiščenih kemikalij presegajo prag za večji vir tveganja, zato smo za podjetje najprej izdelali HAZOP študijo nevarnosti, izboljšali sistem varnosti z različnimi ukrepi in definirali scenarije večjih nesreč s kemikalijami. Scenarije večjih nesreč smo zmodelirali in določili vplivne radije za zdravje in premoženje ljudi ter določili poti, sredstva in načine za ukrepanje v primeru nesreč. Podjetje je na podlagi varnostnega poročila pridobilo okoljevarstveno dovoljenje za večji vir tveganja, obratovanje pa je postalo bolj varno glede na možnosti onesnaženja okolja s kemikalijami.

SPG SOL d.o.o. - kisikarna

Kisikarna na Jesenicah družbe SPG SOL d.o.o. je manjši vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč. Tekom priprave zasnove zmanjšanja tveganja za okolje so bili popisani vsi varnostno pomembni deli ter analizirani možni scenariji večjih nesreč, vključno s študijo nevarnosti in oceno tveganja. Določeni so bili vplivni radiji možnih scenarijev večjih nesreč. Ugotovljeno je bilo, da se v okviru teh radijev ne nahajajo stanovanjske stavbe ali druge površine, kjer bi se zadrževali ljudje. Sprejeta je bila zasnova preprečevanja večjih nesreč, v kateri ima družba določen cilj obratovanja vira tveganja brez okoljskih nesreč. Podjetje je na podlagi zasnove zmanjšanja tveganja za okolje pridobilo okoljevarstveno dovoljenje za manjši vir tveganja, obratovanje obrata pa je transparentno in varno.

Vas zanima, kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali pri vaših projektih.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.