Akreditirane meritve hrupa in
modeliranje hrupa

Akreditirane meritve hrupa in modeliranje hrupa so podlaga za pripravo prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa. Prve meritve hrupa so obvezne za vse vire hrupa, določene z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa.

Zavezanci za izvedbo prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa so med drugim: vsi upravljavci pomembnih cest in železniških prog, industrijskih, obrtnih, proizvodnih in tudi storitvenih objektov, ki v okolju povzročajo stalen ali občasen hrup.

Med vire hrupa sodijo tudi naprave za obdelavo odpadkov, vetrne elektrarne, objekti za izkoriščanje ali predelavo mineralnih surovin, strelišča, objekti za športne ali druge javne prireditve, gostinski ali zabaviščni lokali, ki zunaj stavbe uporabljajo zvočne naprave ter zabaviščni objekti.

Za vir hrupa je potrebno opraviti prve meritve hrupa po pričetku obratovanja novega vira hrupa ali ob večji spremembi obratovanja obstoječega vira hrupa.

Za vse obstoječe industrijske, cestne in železniške vire hrupa pripravimo:

 • Akreditirana poročila o določanju ravni hrupa z modelnim izračunom.
 • Akreditirana poročila o določanju ravni hrupa z meritvami.
 • Poročila o ocenjevanju hrupa v okolju.

Akreditirane meritve hrupa in modeliranje hrupa izvajamo v skladu z naslednjimi metodami in standardi:

 • Okolje in vzorci iz okolja: skladno s standardi SIST ISO 1996-2:2017 (razen za meritve v naravnem okolju, kjer je potrebno določiti radij ukrivljenosti širjenja zvoka), SIST ISO 9613-2: 1997, NMPB-XPS 31-133 in RMR/SRM II:1996 in CNOSSOS-EU skladno s Prilogo II Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (UL L št. 189 z dne 18. 7. 2002, str. 12), nazadnje spremenjene z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1226 z dne 21. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 269 z dne 28. 7. 2021 str. 65), ki je v slovenski pravni red prenesena s Prilogo 2 Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04, 59/19 in 53/22),
 • Stroji in oprema: skladno s standardom SIST ISO 8297:1997.

S strani ARSO imamo izdani ustrezni pooblastili za meritve hrupa in za modeliranje hrupa, in sicer:

 • za meritve hrupa: pooblastilo št. 35445-16/2022-2550-3 z dne 30.5.2022,
 • za modeliranje hrupa: pooblastilo št. 35445-24/2022-2550-4 z dne 11.7.2022.

 

Meritve hrupa izvajamo od leta 2006, modeliranje hrupa pa od leta 2009. Meritve hrupa in modeliranje hrupa izvaja strokovno usposobljeno osebje s programsko opremo vodilnega svetovnega proizvajalca Bruel&Kjaer (LIMA).

Meritve hrupa izvajamo z umerjeno sodobno merilno opremo razreda 1.

Izvajamo tudi meritve hrupa in modeliranje hrupa za nove posege:

 • Strateške karte hrupa za občine:
 • strokovne podlage za hrup v 20-letnem planskem obdobju v postopku priprave prostorskih aktov,
 • strokovne podlage za hrup pri načrtovanju spremembe namenske rabe prostora, ki pomeni strožjo stopnjo varstva pred hrupom.
 • Ocene obremenjenosti okolja s hrupom kot sestavni del poročila o vplivih na okolje.
 • Druge strokovne podlage.

Ali ste vedeli?

 • Da glavni razlog za izgubo sluha ni starost, temveč pretekla izpostavljenost hrupu?
 • Da dva enaka vira hrupa povečata hrup enega »le za 3 dBA«, vendar se s tem podvoji tveganje za zdravje ljudi?

Za več informacij ...

Poročilo o določanju ravni hrupa izdelamo v skladu s prilogo 3 dokumenta Slovenske akreditacije OA15 – Smernice za poročanje na področju hrupa v okolju. V poročilu  natančno opišemo postopke in metode pridobitve podatkov o ravneh hrupa, virov hrupa, lokacijah izvedenih meritev, vhodnih podatkih za modeliranje hrupa in podatkov o napravi ali obratu, ki je vir hrupa.

Poročilo o določanju ravni hrupa izdelamo v skladu s prilogo 2 dokumenta Slovenske akreditacije OA15 – Smernice za poročanje na področju hrupa v okolju. V poročilu natančno opišemo postopke in metode izvedbe meritev hrupa na posameznih merilnih mestih, vire hrupa, lokacije merilnih mest hrupa in podatke o napravi ali obratu, ki je vir hrupa.

Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju izdelamo v skladu s 13. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. V njem zberemo rezultate določanja ravni hrupa in ocenjene kazalce hrupa na letni ravni na mestih ocenjevanja hrupa, določenih skladno z določili citiranega pravilnika. V zaključku poročila ugotovimo, ali je vir hrupa čezmeren ali ne ter ali je za vir hrupa obvezno izvajanje obratovalnega monitoringa v prihodnosti.

V postopku priprave prostorskih aktov (občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrt) ob avtocestah in državnih cestah ter železniških progah je treba kot obvezno strokovno podlago izdelati Oceno obremenitve s hrupom z upoštevanjem predvidenih sprememb prometa v 20-letnem planskem obdobju s predlogom ukrepov za zmanjšanje hrupa.

Pri načrtovanju novih objektov in naprav je treba v sklopu poročila o vplivih na okolje za vire hrupa izdelati oceno obremenjenosti okolja s hrupom, kar izvedemo na podlagi meritev obstoječih ravni hrupa ter modelno ali računsko oceno pričakovanih vplivov hrupa na okolje v času gradnje in v času obratovanja vira hrupa. Po potrebi določimo ustrezne ukrepe za zmanjšanje emisij hrupa v okolje.

Strokovne podlage pripravljamo tudi kot podlage za umeščanje posegov v prostor ter za druge namene (npr. za določitev vplivnih območij, za določitev omilitvenih ukrepov, določitev stopenj varstva pred hrupom v sklopu priprave občinskih prostorskih načrtov itd.).

Vas zanima, kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali pri vaših projektih.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.