Projektiranje in gradnja

V sklopu priprave projektne dokumentacije, povezane z graditvijo objektov, je skladno s slovensko zakonodajo v določenih primerih potrebna izdelava elaboratov s področja varstva okolja. Za vas lahko pripravimo naslednje elaborate:

Kako vam mi pomagamo, da vaš projekt čim hitreje zagleda luč sveta?

V sklopu priprave dokumentacije, povezane z graditvijo objektov, vam svetujemo, da v čim bolj zgodnji fazi k sodelovanju povabite strokovnjake s področja varstva okolja. Tako je že v najzgodnejših fazah projekta določen ustrezen obseg elaboratov, ki so, skladno z zakonodajo obvezen sestavni del projekta. S tem se kot investitorji izognete časovnim zamudam in nepredvidenim stroškom v kasnejših fazah projektiranja ali celo v fazi, ko je vaš projekt že izveden ter so dodatni ukrepi za varstvo okolja še posebej finančno neugodni.

Ali ste vedeli?

  • Najlažji in najcenejši način optimizacije gradnje industrijske stavbe je izdelava tehnološkega načrta že v fazi idejnega projekta.
  • Številnim vplivom na okolje se lahko izognemo ali jih zmanjšamo s pravilnim umeščanjem rab prostora.

Nekateri od izdelanih elaboratov v sklopu dokumentacije, povezane z graditvijo objektov:

Načrt tehnologije za YASKAWA NOVA TOVARNA ROBOTOV KOČEVJE, YASKAWA Europe Robotics d.o.o., 2018

V podjetju YASKAWA Europe Robotics d.o.o. v Kočevju sestavljajo robote in na CNC strojih izvajajo mehansko obdelavo kovin. V objektu in lakirnici uporabljajo različna olja in kemikalije za delovne stroje, ki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaženje okolja. Zato smo za objekt predvideli ustrezne dostavne rampe, opremljene z lovilnimi jaški. Za skladiščenje kemikalij smo sprojektirali ustrezno skladišče kemikalij glede na kompatibilnost skladiščnih razredov kemikalij. Ker v objektu obratuje tudi lakirnica, smo naredili bilanco porabe hlapnih organskih snovi in preverili, ali se razvrščajo med t. i. HOS naprave. Za objekt smo določili število in moč vgrajenih svetilk za zunanjo razsvetljavo, da le-ta ustreza zakonodajnim zahtevam. Za zunanje površine smo določili velikost lovilnika olj glede na prispevno površino. Na območju gradbišča so bile opažene tudi tujerodne invazivne rastlinske vrste, zato smo za čas obratovanja določili obseg monitoringa teh vrst in načine odstranjevanja.

Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode za gradnjo prizidka za sušilne peči ob obstoječem industrijskem kompleksu podjetja Kolektor Etra v Ljubljani v Črnučah

Poseg je predstavljala gradnja prizidka za sušilne peči ob obstoječem industrijskem kompleksu podjetja Kolektor Etra v Ljubljani v Črnučah in prestavitev obstoječih procesnih posod, ki so potrebne v procesu izdelave transformatorjev. Izziv pri izvedbi posega je predstavljala dokaj majhna globina do podzemne vode in prisotnost nevarnih snovi. Zelo pomemben je bil natančen izračun, kako bi morebitno razlitje nevarnih snovi (topilo v sušilni komori za sušenje transformatorjev, odpadno olje v procesnih posodah v lovilnem bazenu zunaj objekta, transformatorsko olje in sredstvo za lakiranje magnetnih jeder v vetrolovu) vplivalo na kakovost podzemnih vod oziroma kako razlitje nevarnih snovi preprečiti v celoti.

Poročilo o modeliranju hrupa za spremembe in dopolnitve OPPN za območje BL-27 Seliše na Bledu

Z navedenimi spremembami OPPN za območje BL-27 Seliše na Bledu so se sprejeli prostorski izvedbeni pogoji za ureditev območja nekdanjega tovarniškega kompleksa Vezenin in zemljišča kompleksov Kovinske Bled ter Mercatorja ob vzhodnem vstopu na Bled. V sklopu območja so bili predvideni večstanovanjski objekti z oskrbovanimi stanovanji, trgovsko storitveni objekt in sprememba namembnosti obstoječega objekta v obrtno poslovni objekt. Pričakovani so bili konflikti z vidika emisij hrupa med načrtovanimi oskrbovanimi stanovanji na eni strani ter obstoječim  proizvodnim objektom Kovinske Bled in načrtovanim obrtno poslovnim objektom na drugi strani. Na podlagi modeliranja pričakovanih in obstoječih emisij hrupa smo v sklopu poročila podali predlagane ukrepe za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov hrupa na okolje in zdravje ljudi, s čimer se je zagotovilo mirno bivanje oskrbovancev v večstanovanjskih objektih.

Strokovne podlage za spremembo namenske rabe zemljišč za potrebe širitve Kampa Šobec – pobuda upravljavcev kampa Šobec za spremembo Prostorskega reda Občine Radovljica

S strokovnimi podlagami smo v sodelovanju s pobudnikom (upravljavcem kampa Šobec, TD Lesce) oblikovali pobudo za širitev kampa v sklopu spremembe prostorskega reda Občine Radovljica. V interesu TD Lesce je bilo zagotoviti čim večje območje za širitev kampa, kar pa ni bilo skladno z omejitvami v prostoru, saj se je območje pobude deloma nahajajo na poplavno ogroženem območju. Čez območje pobude prav tako teče manjši potok, ki je pomemben habitat dvoživk. Obenem pa je območje zavarovano kot naravna vrednota in ekološko pomembno območje, saj se na delu območja pobude nahaja rastišče več vrst divjih orhidej (vse vrste kukavičevk so v celoti zavarovane, dve od najdenih vrst pa sta tudi na rdečem seznamu ogroženih rastlinskih vrst). Dodatno pa območje pobude predstavlja pomemben koridor za prehod divjadi. Na terenskem ogledu območja pobude je bilo ugotovljeno, da se območje po žledolomu in vetrolomu intenzivno zarašča zlasti z robidovjem, močno pa se razrašča tudi invazivna zlata rozga. Kot kompromis med potrebami TD Lesce in ohranjanjem narave je bilo območje pobude zmanjšano na način, da se ohrani prost koridor za prehajanje divjadi, ohrani vitalni del rastišč divjih orhidej. Kot dodatni ukrep se je določilo ukrep občasne košnje, s katerim se prepreči zaraščanje rastišč orhidej, z ukrepom puljenja zlate rozge se prepreči širjenje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. V primeru neizvedbe pobude TD Lesce območja ne bi koristilo, kar bi vodilo v popolno izginotje rastišča kukavičevk zaradi zaraščanja in širjenja zlate rozge, kar bi imelo slabši učinek na naravo kot izvedba širitve kampa.

Vas zanima, kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali pri vaših projektih.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.