Elaborati, ki jih potrebujete pri pripravi projektne dokumentacije

Novi Gradbeni zakon (GZ-1), ki je pričel veljati s 1. junijem 2022, v 140. členu določa, da so obvezni sestavni del projektne dokumentacije tudi elaborati in študije s področja vplivov na okolje, kulturne dediščine in zdravja ljudi. Za vas smo na kratko pripravili pregled elaboratov in študij, ki jih morate priložiti projektni dokumentaciji s področja varstva okolja in kdaj so ti dokumenti potrebni.

Katere elaborate in študije morate priložiti projektni dokumentaciji v skladu z zakonodajo?

 • Za (skoraj) vse objekte: elaborat in izkaz zaščite stavbe pred hrupom v stavbah.
 • Za vse nestanovanjske objekte: Strokovna ocena obremenitve okolja s hrupom.
 • Za vse objekte, kjer nastajajo emisije snovi v zrak, vode ali emisije svetlobe: Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak, emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode ali strokovna ocena o vplivih vira svetlobe na okolje.
 • Za zahtevne objekte, za rušitve, za večje količine zemeljskega izkopa: Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
 • Če gradnja poteka več kot 12 mesecev ali če gradnja poteka na degradirani površini ali na površini več kot 4.000 m2 v krajih, ki imajo status mesta oziroma na površini večji od 10.000 m2 izven mest: Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč.

Kdaj potrebujete projektni dokumentaciji priložiti strokovno oceno obremenitve okolja?

Kadar za gradnjo projekta ni potrebna pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ali okoljevarstvenega soglasja, v objektu pa nastajajo določene emisije snovi, svetlobe ali hrupa v okolje, morate za projekt pridobiti strokovno oceno vplivov.

 • Hrup: strokovno oceno potrebujete, če gradite poslovni, proizvodni objekt ali objekt, kjer bodo potekale storitvene dejavnosti ali družbene dejavnosti in bo imel objekt nameščene naprave, ki povzročajo hrup. Sem spadajo tudi prezračevalne naprave, klimatske naprave in toplotne črpalke😉.
 • Odpadne vode: strokovno oceno potrebujete, če gradite objekt, v katerem nastajajo industrijske odpadne vode. Za nekatere primere je potrebna pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, zato se o tem posvetujte s strokovnjakom s področja varstva okolja.
 • Svetloba: strokovno oceno potrebujete, če boste namestili zunanje svetilke s skupno močjo, večjo od 10 kW. Pozor, moč zunanjih svetilk pri objektih je po zakonodaji omejena glede na m2 zazidanih površin, kar velja za vse objekte, zato vseeno preverite tudi, če osvetljava pri vašem objektu ni premočna.
 • Zrak: če bodo v objektu nastajale emisije snovi v zrak ter bo imel objekt urejen izpust emisij snovi v zrak.

Kdo lahko izdela strokovno oceno vplivov na okolje?

Strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak, v vode ali obremenitve okolja s hrupom lahko izdela samo pravna ali fizična oseba, ki je v skladu s predpisi pridobila pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij te vrste v okolje.

Kdaj potrebujete projektni dokumentaciji priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki?

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je sestavni del PZI projekta v naslednjih primerih:

 • če gre za rušenje objekta,
 • če gre za gradnjo zahtevnega objekta,
 • če bo pri gradnji objekta nastalo več kot 1.000 m3 zemeljskega izkopa,
 • če se zemeljski izkop razvršča med nevarne odpadke (potrebna analiza zemeljskega izkopa, kadar ta ni naravnega izvora).

Vse zgoraj velja, če investitor ni fizična oseba.

Kdaj potrebujete projektni dokumentaciji priložiti elaborat in izkaz zaščite stavbe pred hrupom v stavbah?

V skladu s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah je Elaborat in izkaz zaščite pred hrupom v stavbah obvezen del projektne dokumentacije pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah, razen za enostavne in nezahtevne stavbe, rezervoarje, silose in skladišča, garažne stavbe ter nestanovanjske kmetijske stavbe.  Z elaboratom in izkazom zaščite pred hrupom v stavbah se dokaže, da so prostori v stavbah ustrezno zaščiteni pred hrupom.

Niste prepričani, kaj potrebujete? Za vas pregledamo projektno dokumentacijo ter vam svetujemo, katere dokumente potrebujete.

Za vas lahko izdelamo:

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.