Sprememba ZVO-2 prinaša nove obveznosti za predelovalce in odstranjevalce odpadkov

V Uradnem listu št. 44/2022 je bila objavljena sprememba Zakona o varstvu okolja, ki prične veljati 13.04.2022. Sprememba zakona v 66. členu določa, da morajo imeti upravljalci IED naprav in t.i. SEVESO obratov ter predelovalci in odstranjevalci odpadkov skrbnika varstva okolja, v delovnem ali pogodbenem razmerju.

Obstoječe IED naprave in t.i. SEVESO obrati, za katere je že veljalo, da morajo imeti imenovanega pooblaščenca za varstvo okolja velja, da se le-ta preimenuje v skrbnika varstva okolja, dodatno pa se zanj opredelijo še naloge, ki so določene za skrbnika varstva okolja iz 66. člena ZVO-2 najkasneje do 13.07.2022 in o tem obvestiti tudi ministrstvo.

Skrbniku varstva okolja so dodeljene številne naloge:

  • svetovanje glede ukrepov za čim manjše emisije in seznanjanje zaposlenih z ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje vplivov,
  • uvajanje manj škodljivih postopkov in tehnologij,
  • nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki, sodelovanje z osebami zadolženimi za varnost in zdravje pri delu,
  • svetovanje upravljalcu o ukrepih v primeru izrednega dogodka ali kršitev določil iz okoljevarstvenega dovoljenja, da se preprečijo pomembni vplivi na okolje,
  • obveščanje pristojnega inšpektorja v primeru kršenja določil iz okoljevarstvenega dovoljenja  ali izrednega dogodka, ki lahko rezultirajo v preseganje mejnih vrednosti ali pomembno vplivajo na okolje.

Skrbnik varstva okolja mora najmanj enkrat letno izdelati pisno poročilo o ukrepih in izboljšavah, ki jih mora zavezanec izvesti, da bo zagotovljena skladnost ravnanja podjetja z okoljsko zakonodajo.

Skrbnik varstva okolja mora imeti v podjetjih, ki spadajo med IED naprave in t.i. SEVESO obrate najmanj 6. stopnjo izobrazbe in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varstva okolja, skrbnik varstva okolja zaposlen pri predelovalcih in odstranjevalcih odpadkov, pa mora imeti najmanj 5. stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj na področju varstva okolja. 

V primeru, da zavezanec v delovnem ali pogodbenem razmerju nima skrbnika varstva okolja, gre za lažji prekršek z zagroženo globo od 20.000 do 40.000 eur. V primeru, da skrbnik varstva okolja ne izpolnjuje svojih obveznosti, pa je predpisana globa 10.000 do 20.000 eur. 

Skrbnik varstva okolja bo v primeru stečaja podjetja svetoval stečajnemu upravitelju o potrebnih ukrepih, da ne bo prišlo do negativnega vpliva na okolje in zdravje ljudi.

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.