KAJ NOVEGA PRINAŠA NOVA UREDBA O ODPADKIH?  

Meseca maja je izšla nova Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22), ki je prinesla kar nekaj sprememb v obveznostih za povzročitelje odpadkov. Povzročitelj odpadkov je skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) pravna ali fizična oseba katere delovanje povzroča nastajanje odpadkov ter tudi pravna ali fizična oseba, ki izvaja obdelavo odpadkov.

Pravilna razvrstitev odpadkov

Pravilna razvrstitev odpadka oz. določitev ustrezne številke odpadku je odgovornost povzročitelja odpadkov. To je veljalo že po stari zakonodaji. Kljub temu opažamo, da se odpadki še vedno ne ločujejo ustrezno. V podjetjih, v katerih opravljamo naloge skrbnika varstva okolja oz. okoljskega svetovanja pogosto opažamo, da podjetja pooblastijo prevzemnike odpadkov, da v njihovem imenu izpolnjujejo evidenčne liste in s tem tudi določijo številko prevzetih odpadkov. Številko odpadkov prevzemniki izberejo iz svojega seznama odpadkov, za katere imajo dovoljenje za obdelavo oz. odstranjevanje, kar pa pogosto ni skladno z dejavnostjo povzročitelja odpadkov oz. načinom nastajanja odpadkov in posledično je na evidenčnih listih napačna številka odpadka. Napačno določena številka odpada se skladno z Uredbo o odpadkih smatra kot težji prekršek, za katerega znaša globa do 30.000 eur za pravne osebe.

Ravnanje z odpadki

Način ravnanja z odpadki je v zakonodaji točno določen, za posamezne vrste odpadkov veljajo še specialne uredbe (npr. za odpadne baterije, odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo itd.). Novost, ki jo prinaša nova uredba pa je, da je obvezno ločevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov, če je to tehnično izvedljivo.

Pomembno je, komu oddate kakšno vrsto odpadka!

V kolikor povzročitelj odpadka le-te preda trgovcu z odpadki, obveznost povzročitelja odpada za zagotavljanje obdelave preneha le, če jih trgovec prevzame v fizično posest. Če pa trgovec odpadkov ne prevzame v fizično posest, pa odgovornost povzročitelja preneha šele, ko je obdelava izvedena v celoti.

Načrt gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenje je dokument s predpisano vsebino, ki natančno določa načine ravnanja z nastalimi odpadki in ukrepe, s katerimi se zaradi nastalih in začasno skladiščenih odpadkov preprečijo škodljivi vplivi na okolje. Povzročitelji odpadkov, ki so zavezanci za izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki (to so pravne osebe, pri katerih nastane na leto 150 ton ali več nenevarnih odpadkov ali 200 kg ali več nevarnih odpadkov) morajo svoje načrte revidirati in uskladiti s spremembo Uredbe o odpadkih najkasneje v roku enega leta od njene uveljavitve, to je najkasneje do 15.06.2023. Ena od pomembnejših sprememb je ta, da morajo biti v načrtu definirani ukrepi in naloge povezane z varstvom pred požarom pri ravnanju z odpadki.

Mesečna evidenca skladiščenih odpadkov

Uredba za povzročitelje odpadkov predpisuje na novo še popis stanja začasno skladiščenih odpadkov – najmanj enkrat mesečno.  Popis stanja začasno skladiščenih odpadkov je del evidence nastajanja odpadkov, ki jo mora povzročitelj na njegovo željo predložiti inšpektorju.

Evidenčni listi

Pred spremembo Uredbe o odpadkih je veljalo, da mora biti s kopijo evidenčnega lista opremljena le pošiljka nevarnih odpadkov, preden jo prevoznik prevzame na lokaciji povzročitelja. Od 1. januarja 2024 dalje pa bo to veljalo za vse vrste odpadkov, tudi nenevarne. Kopijo evidenčnega lista bo moral prevozniku priskrbeti povzročitelj odpadkov ali prevzemnik odpadkov, v kolikor ga bo povzročitelj odpadkov za to pooblastil. Uredba določa še, da kopije evidenčnih listov po 1. januarju 2024 ne bo treba priskrbeti za nenevarne gradbene odpadke iz gradbišč, za katere je bila pogodba o izvajanju del podpisana pred uveljavitvijo pred 14.06.2022.

Letno poročanje o nastalih odpadkih

Prag za letno poročanje o nastalih odpadkih ostaja enak, to je 10 ton ali več nastalih odpadkov na leto ali 5 kg nastalih nevarnih odpadkov na leto, dodan pa je še en prag in sicer je zavezanec za poročanje tudi pravna oseba, ki je zaposlovala 10 ali več oseb (ne glede na vrsto zaposlitve) in je vsaj eno pošiljko odpadkov oddala z evidenčnim listom. Rok za oddajo letnih poročil ostaja nespremenjen, to je do 31. marca za preteklo koledarsko leto. Letna poročila pa se bodo lahko od leta 2023 dalje oddajala le še v informacijskem sistemu o ravnanju z odpadki (IS-odpadki).

Ločeno zbiranje tekstila

Uredba o odpadkih širi nabor odpadkov, ki jih je obvezno treba zbirati ločeno. Poleg papirja, kovin, plastike in stekla bo od 1. januarja 2025 obvezno tudi ločeno zbiranje tekstila. Navajanje ljudi na ločeno zbiranje tekstila že poteka, saj so na številnih ekoloških otokih že postavljeni zabojniki za odpadni tekstil, ločeni zabojniki pa so tudi v zbirnih centrih za ravnanje z odpadki.

Kurjenje odpadkov na prostem je po novem prepovedano!

Uredba o odpadkih prepoveduje kurjenje odpadkov na prostem, kar vključuje tudi kurjenje zelenega odreza in vrtnih odpadkov, čemur smo sicer pogosto priča zlasti v jesenskem času. Takšen način odstranjevanja je za okolje zelo obremenjujoč in sicer zaradi emisij prašnih delcev, ki se sproščajo v zrak zaradi nepopolnega gorenja tovrstnih odpadkov. Kršitev te določbe se smatra kot težji prekršek za imetnike odpadkov, za katero je določena globa za fizične osebe od 500 do 4.500 €, za pravne osebe pa celo do 30.000 €.

Za konec pa omenimo še smetenje oz. odmetavanje je po novem prepovedano z Uredbo o odpadkih in tudi novim Zakonom o varstvu okolja, ki za ta prekršek določa globo 40 € za fizične osebe in do 20.000 € za pravne osebe. O smetenju in obveznostih za občine pa bomo razpravljali v enem od naših naslednjih prispevkov.

Alenka Markun in kolektiv Marbo Okolje

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.