NE SPREGLEJTE – najkasneje do 14. junija je OBVEZNO posodobiti Načrt gospodarjenja z odpadki

Ste že posodobili vaš Načrt gospodarjenja z odpadki?

Nova Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22), ki je stopila v veljavo junija 2022, od vseh zavezancev za izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki (oz. krajše NGO) zahteva, da NGO revidirajo in uskladijo s spremembo Uredbe najkasneje do 14.06.2023.

V kolikor zavezanec nima izdelanega NGO oz. ta ni izdelan na način, kot ga določa zakonodaja, se to smatra kot lažji prekršek, za katerega je zagrožena globa do 15.000 eur.

Kdo mora posodobiti oz. izdelati Načrt gospodarjenja z odpadki?

Skladno z Uredbo o odpadkih so zavezanci za izdelavo NGO izvirni povzročitelji odpadkov, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki, pri katerih nastane:

 • skupno 150 ton ali več odpadkov na leto ali
 • več kot 200 kg nevarnih odpadkov na leto.

V kolikor podjetje ali samostojni podjetnik opravlja svojo dejavnost na več lokacijah in na teh lokacijah nastajajo odpadki, lahko za vse lokacije izdela skupen NGO.  

Zavezanci za izdelavo NGO so kopijo le-tega dolžni predložiti Ministrstvu za okolje in prostor ali pristojnemu inšpektorju na njihovo zahtevo. Če zahteve ne izpolnijo, se to smatra kot lažji prekršek, za katerega je zagrožena globa do 15.000 eur.

Kakšen je namen NGO?

NGO je interni dokument, v katerem zavezanec za izdelavo NGO definira način ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov, ki pri njem nastajajo ter opredeljuje obveznosti, ki s stališča ravnanja z odpadki veljajo zanj.

Pomembna je pravilna določitev številke odpadkov, saj je to skladno z Uredbo o odpadkih dolžnost povzročitelja odpadkov. Izkušnje iz prakse kažejo, da povzročitelji odpadkov pogosto le naročijo odvoz odpadkov, prevzemnikom pa prepuščajo proste roke za določitev številke odpeljanemu odpadku, ki se vnese v evidenčni list. Prevzemniki odpadkov tako na evidenčni list vnesejo številke odpadkov, za katere imajo dovoljenje za prevzem, kar pa ni nujno skladno z virom nastanka odpadka pri povzročitelju. Odgovornost (in morebitna globa) je v takšnih primerih na povzročitelju odpadkov.

Druga pomembna dolžnost povzročitelja odpadkov je, da izberejo ustreznega prevzemnika odpadkov. Zakonodaja namreč za posamezne odpadke predpisuje specifične načine oddajanja oz. prepuščanja odpadkov:

 • komunalne odpadke je dovoljeno prepuščati izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja teh odpadkov,
 • v sheme oz. zbiralcem je treba oddajati odpadno embalažo, odpadne baterije in akumulatorje, izrabljena vozila, električno in elektronsko opremo, odpadna olja, izrabljene gume ter odpadne nagrobne sveče in odpadke iz zdravstvene dejavnosti,
 • ostale odpadke je treba oddati pooblaščenim predelovalcem oz. odstranjevalcem odpadkov.

V NGO se zato določi za vsako vrsto odpadka ustrezen prevzemnik. Pravne osebe, ki so pooblaščene za prevzem posamezne vrste odpadkov so objavljene na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, ki jih tudi redno posodablja.

Težavam se povzročitelji odpadkov izognejo tako, da so v NGO ustrezno popisane vse vrste odpadkov, ki pri njih nastajajo ter ustrezni prevzemniki odpadkov in tako lahko iz seznama odpadkov preprosto izberejo ustrezno številko odpadka in njihovega prevzemnika.

Tretja pomembna stvar, ki je definirana v NGO, pa so še obveznosti, ki jih mora izpolnjevati povzročitelj odpadkov glede na zakonodajo kot so: način vodenja evidence nastajanja odpadkov, način pravilnega skladiščenja do odvoza, način in roki za poročanje itd.

Je vaš NGO izdelan tako, da je vam služi kot orodje za pravilno ravnanje z odpadki ali je zgolj dokument, ki leži v predalu?

Vsebina NGO je zakonsko predpisana

Vsebino NGO določa 27. člen Uredbe o odpadkih. NGO mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • podatke o količinah nastalih odpadkov po številkah odpadkov,
 • opis obstoječih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov,
 • opis predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov z navedbo rokov izvedbe,
 • opredelitev do zahtev za ločeno zbiranje odpadkov,
 • podatke o začasnem skladiščenju odpadkov po številkah odpadkov, vključno z odpadki, ki se skladiščijo ločeno zaradi oddaje v pripravo za ponovno uporabo,
 • podatke o načinu zagotavljanja obdelave odpadkov z oddajo ali prepuščanjem odpadkov,
 • opis ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje pri začasnem skladiščenju odpadkov,
 • opis ukrepov in nalog, povezanih z varstvom pred požarom pri ravnanju z odpadki.

Na kaj morate biti pozorni pri reviziji?

Vaš obstoječi NGO morate dopolniti ter revidirati v skladu s spremembami, ki so bile sprejete z novo Uredbo o odpadkih. Ena od pomembnejših sprememb je ta, da morajo biti v načrtu definirani ukrepi in naloge povezane z varstvom pred požarom pri ravnanju z odpadki. Druga pomembna novost je ta, da zakonodaja za povzročitelje odpadkov predpisuje še popis stanja začasno skladiščenih odpadkov – najmanj enkrat mesečno.  Popis stanja začasno skladiščenih odpadkov je del evidence nastajanja odpadkov, ki jo mora povzročitelj na njegovo željo predložiti inšpektorju.

Prav tako je pomembno, da pri reviziji NGO upoštevate tudi Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov republike Slovenije (2022) ter morebitne najboljše razpoložljive tehnike oz. zaključki o BAT v kolikor le-ti veljajo za vaše podjetje.

In nenazadnje – pri reviziji upoštevajte to, da mora biti NGO izdelan tako, da bo za vas uporaben in da ga bodo dobro poznale osebe v podjetju, ki so odgovorne za nadzor nad ravnanjem z odpadki, naročanje oddaje in za vodenje evidenc ter letno poročanje. Le tako boste izkoristili njegov namen in si prihranili nevšečnosti.

Če želite, da vam pri reviziji NGO pomagamo, nas kontaktirajte.

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …