Ali veste, da hrup vpliva na zdravje naših otrok?

Hrup postaja v urbanem okolju, pa tudi na podeželju, vse bolj moteč. Širjenje stanovanjskih območij v bližino industrijskih in poslovnih con ali obratno je posledica predvsem slabega načrtovanja prostora ter zazidave sklenjenih območij. Vse navedeno povzroča konflikte med podjetji in stanovalci predvsem zaradi hrupa. V popoldanskih in nočnih urah so za marsikoga moteči zvoki klimatov, kompresorjev, viličarjev in tovornih vozil. Še posebej moteča so za prebivalce gotovo gradbišča, ki so mnogokrat vir slabe volje tudi zaradi emisij prašnih delcev in vibracij. Posledično se marsikatero podjetje srečuje tudi s prijavami s strani sosedov in inšpekcijskimi pregledi.

Kakšne meritve hrupa morate opravljati?

Za varovanje delavcev se izvajajo meritve hrupa na delovnem mestu, ki pa se izvajajo za nadzor nad hrupom, ki so mu izpostavljeni delavci. Za nadzor nad hrupom, ki ga povzroča obratovanje vaše dejavnosti v okolju in vpliva na sosednje prebivalce, je potrebno izvajanje meritev hrupa oz. obratovalni monitoring hrupa v okolju.

Vsak upravljalec nestanovanjskega objekta oz. naprave, je zavezan za opravljanje prvih meritev hrupa in obratovalnega monitoringa hrupa. Med vire hrupa tako spada opravljanje industrijske, obrtne ali storitvene dejavnosti, pa tudi opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti. Sem spadajo tudi naprave, ki povzročajo hrup (toplotne črpalke, prezračevanje, klimatske naprave in kompresorji…). V skladu z zakonodajo so viri hrupa tudi ceste, železniške proge, letališča, pristanišča, odprta skladišča in parkirišča, ki presegajo določen letni pretok vozil.

Kako pogosto je potrebno opravljati meritve hrupa?

Izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa je predpisano s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter pogojih za njegovo izvajanje. Prve meritve hrupa so obvezne za vse vire hrupa, določene z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa. Zavezanci za izvedbo prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa so med drugim: vsi upravljavci pomembnih cest in železniških prog, industrijskih, obrtnih, proizvodnih in tudi storitvenih objektov, ki v okolju povzročajo stalen ali občasen hrup.

Prve meritve hrupa je potrebno opraviti v času poskusnega obratovanja, oziroma ne prej kot v 3 mesecih in ne kasneje kot v 9 mesecih po začetku obratovanja. Izdelano mora biti poročilo o opravljenih prvih meritvah. S tem se boste prepričali, da obratovanje objekta ne povzroča preseganja mejnih vrednosti hrupa, če ste med pripravo PZI pozabili na strokovno oceno obremenitve s hrupom.

Po izvedenih prvih meritvah in za vse obstoječe objekte, ki so zavezanci za opravljanje obratovalnega monitoringa, je potrebno redno periodično opravljanje meritev hrupa. Občasne meritve hrupa oz. obratovalni monitoring je potrebno opraviti vsake 3 leta. Izdelano mora biti tudi poročilo o opravljenih meritvah.

Kako zmanjšati konflikte in vplive na najbližje sosednje stanovanjske objekte?

Če so izmerjene ravni hrupa v sklopu obratovalnega monitoringa previsoke ali jih želite dodatno zmanjšati, imate na voljo več ukrepov. Najbolj učinkoviti so ukrepi za zmanjšanje hrupa na viru hrupa (dušilci, izolatorji, sprememba načina obratovanja), manj učinkovita pa je aktivna zaščita pred hrupom in pasivna zaščita. Ko nameščate novo napravo, ki bo predvidoma zelo hrupna, kot je toplotna črpalka ali klimat, je izredno pomembno, da izbirate napravo z nižjo ravnjo hrupa na viru in preverite, kako bo hrup te naprave vplival na sosednje objekte. V nasprotnem primeru se vam namreč lahko zgodi, da boste (zelo drago) napravo kupili, potem pa je zaradi preseženih vrednosti hrupa v okolju ne boste smeli uporabljati. V pomoč vam je lahko svetovanje za prilagoditev in modeliranje hrupa, s katerim se zagotovi učinkovito načrtovanje ukrepov.

Nizke ravni hrupa v okolju so za zdravje še posebej pomembne v nočnem času. WHO tako priporoča, da hrup v okolju v nočnem času ne presega 40 dBA pred stanovanjskimi objekti. Vrsta študij je namreč pokazala, da visoke ravni hrupa opazno negativno vplivajo na zdravje odraslih, še posebej pa na zdravje in kognitivne sposobnosti otrok.

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.