Search
Close this search box.
Načrti s področja tehnologije – kakšna je njihova dodana vrednost?

Načrt s področja tehnologije je eden od načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in je glede na predpisano vsebino, ki jo določa Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, (Ur. l. RS, št. 30/23) verjetno eden najbolj kompleksnih načrtov. Načrt s področja tehnologije pokriva široko področje in daje pomembne podatke za ostale pooblaščene inženirje in arhitekte, ki sodelujejo pri projektiranju objekta.

– opis tehnološkega postopka,

– ravnanje z odpadki,

– normativov surovin, energentov in pomožnih medijev in

– procesne opreme z vsemi  priključki

– emisije snovi v okolje s predlogom rešitev za doseganje mejnih vrednosti,

– opis upoštevanja za varnost in zdravje pri delu ter ravnanje s kemikalijami,

– upoštevanje ukrepov požarne varnosti in eksplozijske ogroženosti,

– organizacija delovnih mest,

– opis avtomatizacije tehnoloških procesov.

Da se vse predpisane vsebine ustrezno obdelajo, je potrebno široko poznavanje okoljske zakonodaje in zakonodaje vezane na zdravje in varnost pri delu, na kemikalije ter tudi požarne in eksplozijske varnosti.

Zakaj je pomembno, da načrt s področja tehnologije izdela res dober strokovnjak, vam bomo pojasnili na konkretnem primeru gradnje novega proizvodnega objekta, v katerem se uporabljajo kemikalije.

Pooblaščeni inženir bo od investitorja pridobil podatke:

  1. za kakšen tehnološki postopek gre,
  2. katere nevarne snovi se v njem uporabljajo in kakšno količino kemikalij mora imeti investitor na zalogi,
  3. določil kako veliko skladišče za kemikalije je potrebno in
  4. ali je morda potrebnih več skladiščnih celic zaradi nekompatibilnosti skladiščnih razredov kemikalij 
  5. koliko gorljivih kemikalij bo v posamezni skladiščni celici
  6. določil bo tudi za katere celice je treba preveriti možnost nastanka eksplozijskih con
  7. kakšen zadrževalni volumen za razlite tekočine je treba zagotoviti in
  8. ali je glede na smernice treba zagotoviti zadrževanje požarnih voda
  9. glede na značilnosti objekta bo morebiti treba urediti tudi ustrezne manipulativne površine za dostavo kemikalij ali odvoz nevarnih odpadkov.

V primeru, da se te vsebine ne obdelajo v fazi idejne zasnove (IDZ), lahko kasneje v projektu nastanejo dodatni stroški zaradi spreminjanja projekta.

Zelo pogosto se dogaja namreč, da se načrt tehnologije izdeluje šele za fazo PZI, v kateri se ugotovi da je bila spregledana potreba po ureditvi skladišča kemikalij in skladišč nevarnih odpadkov ali pa da je le-to premajhno ali ima premajhno število ločenih skladiščnih celic. Pogosto se spregleda tudi, da je na posameznih delovnih mestih zaradi varovanja zdravja zaposlenih treba urediti lokalno odsesavanje zraka oz. da je treba na posameznih izpustih snovi v zrak  namestiti naprave za čiščenje zraka. Glede na lastnosti kemikalij je treba računati še na to, da bo za zaposlene na delovnih mestih, kjer rokujejo s kemikalijami treba v garderobah zagotoviti ločene garderobne omarice.

Pooblaščeni inženir tehnologije vas bo opozoril tudi na to, če za projekt potrebujete kakšno okoljevarstveno dovoljenje (OVD), ki ga je treba pridobiti pred pričetkom gradnje. Ker postopki izdaje OVD trajajo več mesecev, celo več kot eno leto, je to eden ključnih podatkov za investitorje. V načrtu tehnologije je opredeljeno tudi katere monitoringe (emisije v zrak, emisije odpadnih vod, EMS, itd) bo moral investitor kot upravljalec objekta izvajati tekom obratovanja.

Prihranite si neprijetna presenečenja, časovne zamude in nepredvidene stroške tekom razvoja vašega projekta in vanj že v najzgodnejših fazah vključite izkušenega pooblaščenega inženirja tehnologije.

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.